viercik
12.04.19,07:53
V rámci nášho mirkoregionu máme dve základné školy 1-9 a dve zákl. školy 1-4 Pripravujeme VZN o vytvorení spoločného šk. obvodu, doposial sme mali v spol. šk. obvode dohodu aj s obcami, ktoré spádoo patria k druhej ZŠ 1-9, resp. 5-9. Je to správne. Môžeme aj v novom VZN zahrnúť obce, ktoré spádovo patria do iného spol. šk. obvodu?

Nejde o obce, ktoré majú svoju školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale o obce, v ktorých nie sú školy, v rámci mikroregiónu máme 4 školy, ale obcí je 13, spádovo patrí k jednej škole s triedami 1-9, v tom je aj jedna obec so školou 1-4, a 6 obcí spádovo patrí k druhej ZŠ 1-9, v rámci obvodu ktorej je tiež jedna ZŠ 1-4. Ide mi o to, že doposiaľ sme mali podpísanú dohodu ako doplnok k VZN s 11 obcami, okrem jednej obce, ktorá má ZŠ 1-9, a to bez obmedzenia ročníkov.
misoft
12.04.19,11:33
Uvažujem logicky (sedliacky rozum) - Ak nejaká obec chce zriadiť školský obvod, bude asi aj zriaďovateľom, bude kontrolovať tie školy. Teda logicky bude ich aj financovať. A jedna škola nemôže mať dvoch "pánov" teda zriaďovateľov, nemôže dostávať potrebné financie z dvoch strán. Ako by si to tie školské obvody účtovali? Ako by viedla finančnú politiku škola, ktorá by mala dvoch zriaďovateľov?
avalik
12.04.19,12:09
§ 8

Školský obvod základnej školy
(1) Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy. Obec pri určení školského obvodu základnej školy zohľadní najmä

a) kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, a kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,

b) dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský obvod,

c) primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,

d) záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce.

(2) Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Obec a susedné obce pri určení spoločného školského obvodu základnej školy zohľadnia skutočnosti podľa odseku 1; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa má určiť spoločný školský obvod základnej školy. Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy, ak je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce z dôvodu, že sa dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy neuzatvorila alebo dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia skutočností podľa odseku 1. Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní o spoločnom školskom obvode základnej školy zohľadňuje skutočnosti podľa odseku 1. Ak bol spoločný školský obvod určený na základe dohody, spoločný školský obvod zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka.

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-596