valeriam
03.05.19,10:01
Podľa prechodného ustanovenia sa do obratu DPH zahŕňa aj hodnota dodaných tovarov a služieb vo výške, v akej nebola zahrnutá do obratu podľa par.4 ods.7.
To znamená, že napríklad podnikateľ- jednoduché účtovníctvo - mal k 31.12.2018 pohľadávky vo výške 50,000,-€ automaticky sa mal stať k 1.1.2019 platiteľom DPH?
Alebo pohľadávky vo výške 20.000,-€ a následná fakturácia 30,000,-€ , stáva sa platiteľom?
Ďakujem za rady.
a_je_to
03.05.19,17:08
Na sledovanie obratu v JU niet veľa podkladov. Ak nemáš nejaký výstup z programu do excelu, napr. knihu odoslaných faktúr, tak je dobre viesť priebežne zoznam vydaných faktúr, napr. v exceli. Bez ohľadu na zaplatenie. Potom časovú radu súm u faktúr za 12 kalendárnych mesiacov zarámikuj myšou a dolu v lište si pozri súčet. Napr. zarámikuješ sumy v stĺpci cena za obdobie 01. 05.2018 až 30.04.2019. Ak súčet je vyšší, ako 49790 Eur, tak do 20.5.2019 musíš požiadať správcu dane o registráciu za platiteľa. To isté vyskúšaj aj za 01.04.2018 až 31.03.2019 .. či si sa nemala registrovať už pred mesiacom. Dôležitý je aj obrat ERP, nielen samotných faktúr. Teda spolu ERP aj s faktúrami. Ak obraty narástli, treba kontrolovať každý mesiac, po skončení.
Z tých ukazovateľov, čo uvádzaš v otázke nie je ani jeden vhodný pre zistenie povinnosti. Stav nič nehovorí, dôležitý je kĺzavý časový úhrn súm tržieb za 12 mesiacov. Ale čísla sú podozrivo vysoké, aby sa prekročenie hranice obratu dalo čakať.
valeriam
06.05.19,08:17
Veľmi pekne ďakujem. Ja som to pochopila takto: do 31.12.18 sledujem prijaté platby za 12 mesiacov, od 1.1.2019 sledujem vystavené faktúry, ale aj nezaplatené vystavené faktúry v sledovanom období:
Od 1.2.18-31.1.19 zaplatené faktúry 2-12/18 + vystavené faktúry 1/19 + zaplatené neuhradené faktúry 2-12/18 (tie, ktoré boli uhradené v 1/2019) a.t.ď. Zle som si to vysvetlila?
a_je_to
06.05.19,10:49
Vysvetlila si si to dobre, presne podľa § 85kg, ods. 1 ZoDPH. Lebo sleduješ obdobie, v ktorom sa zo zákona menila metóda sledovania. Z tých 50 tis. pohľadávok idú do nového obratu popri nových vydaných faktúrach iba tie, ktoré sú priebežne uhrádzané, nie celé. Ale aj tak táto zmena asi hodí do povinného pásma viacerých neregistrovaných, ktorí sa doposiať držali pod hranicou pôvodného obratu.
Timea13
29.05.19,13:46
Na stránke FS je Metodický pokyn k registrácii zdaniteľných osôb podľa § 4 zákona č ...
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2019/2019.01.22_reg_zdan_osob.pdf
Príklad 7:
Fyzická zdaniteľná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva dodala v tuzemsku tovar 10.10.2017 v hodnote 20 000 eur a 18.3.2018 v hodnote 50 000 eur. Faktúry pre zákazníka za dodanie tovaru boli vyhotovené v deň dodania tovaru. Faktúry za dodanie tovaru neboli uhradené do 31.12.2018.
a) K úhrade faktúry za dodaný tovar 10.10.2017 v sume 20 000 eur došlo v mesiaci február 2019.
b) K úhrade faktúry za dodaný tovar 18.3.2018 v sume 50 000 eur došlo v marci 2019,
alebo

c) Ak k úhrade faktúry za dodaný tovar 18.3.2018 v sume 50 000 eur došlo vo februári 2019.
V zmysle prechodného ustanovenia § 85kg ods.1, tretia veta, fyzická osoba si musí sledovať príjem - platby prijaté po 1.1.2019 a priradiť ich k tovaru dodanému do 31.12.2018.
a) Príjem vo výške 20 000 eur v mesiaci február 2019 za dodaný tovar 10.10.2017 nie je možné zahrnúť do obratu. Tovar bol dodaný v období, ktoré nepokrýva „sledované obdobie“, t.j. v danom prípade obdobie od 1.3.2018 do 28.2.2019. Obdobie, za ktoré bol tovar dodaný sa počíta za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, ktoré posudzujeme pre dosiahnutie obratu, t.j. vrátane mesiaca, v ktorom bola platba za dodaný tovar prijatá.
b) Príjem vo výške 50 000 eur v mesiaci marec 2019 z dodaného tovaru v mesiaci marec 2018 sa nezahrnie do obratu. Tovar, bol dodaný v období, ktoré nepokrýva „sledované obdobie“, ktorým je obdobie najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, t.j. v danom prípade obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2019.
c) Príjem vo výške 50 000 eur v mesiaci február 2019 z dodaného tovaru v mesiaci marec 2018 sa zahrnie do obratu v mesiaci február 2019. Tovar bol dodaný v období, ktoré pokrýva sledované obdobie, t.j. obdobie od 1.3. 2018 do 28.2.2019. Zdaniteľná osoba k 28.2.2019 prekročila obrat pre povinnú registráciu pre DPH a v lehote do 20. marca 2019 je povinná podať žiadosť o registráciu podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH.