57olinka
15.05.19,09:21
avalik
15.05.19,08:57
čo je MZ?
alaya1
15.05.19,09:16
metodicke zdruzenie
alaya1
15.05.19,09:18
MZ a PK na škole zriaďuje riaditeľ školy ako svoje poradné orgány. Vedením poveruje
riaditeľ školy jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi MZ sú pedagogickí
zamestnanci - učitelia a vychovávatelia, ktorí pôsobia na I. stupni základnej školy a
pedagogickí zamestnanci – učiteľky MŠ- predprimárnej výchovy. Členmi PK sú pedagogickí
zamestnanci - učitelia, ktorí pôsobia na II. stupni a vyučujú aprobačné predmety pre príslušnú
PK. MZ a PK sa schádza najmenej 4-krát za školský rok. Ich činnosť sa riadi plánom práce,
ktorý na návrh MZ a PK schvaľuje riaditeľ školy na školský rok. Činnosť sa uskutočňuje v
čase mimo vyučovania a mimo prevádzky MŠ. Hodnotenie činnosti MZ a PK sa uskutočňuje
jedenkrát za školský rok riaditeľom školy.
https://cloud5.edupage.org/cloud/statut_mz_pk.pdf?z%3ABVTZ0MwJNwaPhuBDvJ%2FF1xc0kRq WkLwmnMhK3NN%2FaOokbqKgx3nCw4K%2BOU9Jwijf
avalik
15.05.19,17:39
nie, nemôže

Vyhláška č. 320/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o základnej škole
§ 4

Poradné orgány


(1) Poradnými orgánmi riaditeľa sú pedagogická rada, metodické združenia a predmetové komisie.

(2) Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.

(3) Riaditeľ zriaďuje pre pedagogických zamestnancov prvého stupňa metodické združenie a pre učiteľov druhého stupňa predmetové komisie ako svoje poradné a iniciatívne orgány, ktoré sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a problémami. Môže zriadiť aj metodické združenie triednych učiteľov.

(4) Členmi metodických združení prvého stupňa školy sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci nultého ročníka a prvého ročníka až štvrtého ročníka.

(5) Členmi predmetových komisií sú spravidla všetci pedagogickí zamestnanci príslušného predmetu alebo príbuzných predmetov druhého stupňa školy.

(6) Ak v škole pôsobí asistent učiteľa, je členom poradného orgánu podľa odseku 4.

(7) Vedením metodických združení a vedením predmetových komisií poverí riaditeľ pedagogických zamestnancov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (ďalej len „kvalifikačné predpoklady“) podľa osobitného predpisu.1)
57olinka
19.05.19,21:59
Ďakujem