seda
04.06.19,21:02
ÚZ za 2018 zatiaľ nie je schválená, no zistila som, že som nesprávne označila poznámky pre malé UJ Poznámky Úč POD 3-01, podľa správnosti má byť Úč PODV 3-01. Musím podať ÚZ so správnym označením Poznámok? Ďakujem.

Ak niekomu pomôže nižšie odpoveď z FS:

Ak je Vaša účtovná jednotka zatriedená ako malá postupuje pri zostavovaní účtovnej závierky podľa opatrenia pre malé účtovné jednotky, pre ktoré MF SR podľa § 4 ods. 2 ZoÚ ustanovuje:
Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74 a opatrenia MF SR č. MF/14774/2017-74 (ďalej len „opatrenie“).
Poznámky sú upravené v § 4 citovaného opatrenia.
Podľa § 4 ods. 2 opatrenia, obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa obsahovej náplne uvedenej v prílohe č. 1.

Poznámky v zmysle § 1 ods. 2 citovaného opatrenia majú byť označené na každej strane v ľavom hornom rohu „poznámky Úč PODV 3- 01“ (celé označenie pozrite v § 1 ods. 2 opatrenia).

Ak ste neoznačili správne poznámky:
a) a máte predlženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2019, podajte opakovane zostavenú účtovnú závierku „riadnu“ so správne označenými poznámkami v súlade s opatrením,
b) ak ste nemali predlženú lehotu a účtovná závierka je uložená v registri účtovných závierok „riadna“ ako zostavená a nie je schválená, účtovná jednotka uloží do registra účtovných závierok novú schválenú účtovnú závierku a to bez zbytočného odkladu do 15 pracovných dní od jej schválenia (§ 23a ods. 6 ZoÚ) so správnymi údajmi (označenie poznámok).