nikola245
08.06.19,20:19
Spoločnosť je neplatca dph. Ide kúpiť prístroj vo výške 20 tis. eur. od českého platcu dph . Spoločnosť zloží zálohu napr. v júni vo výške 10 tis. eur, stroj bude dopravený na SK v auguste. Vtedy bude doplatená aj zvyšná suma.
1. povinnosť registrácie podľa par. 7 vzniká ešte pred zaplatením zálohy, alebo až pred doručením tovaru?
2. povinnosť uhradiť dph a podať daňové priznanie vzniká už za mesiac jún, alebo až za mesiac august?

Prikladám odpoveď z FS:

Dobrý deň,
povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH podľa § 7 zákona o DPH má každá:
zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane v tuzemsku a ktorá nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, a to pred nadobudnutím tovaru, ktorým dosiahne celkovú hodnotu tovaru bez dane 14 000 eur v kalendárnom roku.
Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 7 zákona o DPH sa rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu, t. zn., ak je tovar z iného členského štátu fyzicky dodaný do tuzemska.
Ide o osoby, ktorým vzniká povinnosť platiť daň z nadobudnutia (kúpy) tovaru v tuzemsku z iných členských štátov, ak hodnota tovaru, ktorý nadobudli (kúpou) z iného členského štátu dosiahne v kalendárnom roku sumu 14 000 eur bez DPH.
Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 zákona o DPH, ktorej dodá zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu tovar s miestom dodania v tuzemsku okrem tovaru dodaného formou zásielkového predaja je povinná:

- platiť daň podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH, to znamená, ž je povinná z nakúpeného tovaru odviesť daň v príslušej sadzbe dane - ide o tzv. samozdanenie,

- odviesť daň aj z preddavku, ktorý zaplatila pred kúpou tohto tovaru,

- podať daňové priznanie k DPH do 25 dní po skonční kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť (vyplní riadok 09 a riadok 10), ak zdaniteľej osobe v kalendárnom mesiaci nevznikne daňová povinnosť tzv. ,,nulové daňové priznanie k DPH“ nepodáva.

- zaplatiť daň do 25 dní po skonční kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť (nie je povinnosť zaplatiť daň ak daň na zaplatenie nie je viac ako 5 eur).

K uvedenej problematike dávame do pozornosti informácie k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa § 7 zákona o DPH zverejnené na internetovej stránke Finančnej správy SR:
https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2018/2018.09.24_Info_zakonDPH_par7.pdf

Uvedená odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.

len nechápem , prečo je tam povinnosť z preddavku. podľa priloženého linku je rozdiel medzi nadobudnutím tovaru, kedy povinnosť z preddavku nie je a nákupom tovaru s miestom dodania v tuzemsku - tu je povinnosť zdaniť aj preddavok. Ale toto je nadobudnutie, či sa mýlim?

Vyriešené - odpoveď sa vzťahuje na prípad, kedy je preprava tovaru na SK. V prípade nadobudnutia z členského štátu nie je povinnosť platiť dph z preddavku. Registrácia postačuje pred nadobudnutím tovaru. Aj keď je vhodná registrácia aj pred preddavkom.
Sarlotka
09.06.19,11:15
v zmysle §7a zákona 222/2004 Zákona o DPH platí

§ 7
(1)
Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur.

tzn. idete nadobudnúť tovar nad 14 000 povinnosť registrácie Vám vzniká pred uhradením zálohy na túto kúpu, už len z dôvodu aby Vám ČR fakturoval výšku zálohy v takej hodnote ako bude kúpe bez DPH

Dátum vzniku daňovej povinnosti nájdete v § 20

(zo zálohy dph neplatíte)
nikola245
09.06.19,12:08
A čo v prípade, ak sa uhradí záloha. Spoločnosť sa zaregistruje a potom dôjde k vráteniu zálohy? Z tohto dôvodu si myslím, že by registrácia mohla byť až po uhradení zálohy, či nie?