mareksta
10.06.19,17:38
Ideme zhotovovať kanalizačnú prípojku, ktorá pôjde cez susedný pozemok a aj pozemok mesta. Stavebný zákon vyžaduje doložiť doklad k právnemu vzťahu k nehnuteľnosti stavby, tzn. v prípade kanalizácie na susednom a mestskom pozemku by to bolo vecné bremeno.
V stavebnom konaní som však pri tlačive na ohlásenie drobnej stavby našiel takúto prílohu:
"ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti (vyjadrenie vlastníka priložiť ako prílohu)"
Znamená to, že postačí pri ohlásení takýto obyčajný súhlas suseda a mesta? Alebo sa to použitie susedných nehnuteľností na uskutočnenie stavby nedá takto interpretovať?
Vďaka.