seda
11.06.19,13:06
RP sme využívali minimálne, zabezpečili sme si teraz po novom VRP. Servis nemá čas prísť starú RP ukončiť, že 30.6.19 FS zruší všetky RP. Ak budú RP celoplošne zrušené, nie je potrebné to dať zapísať na FS do knihy pokladnice?
Žabinka
11.06.19,13:19
ukončenie pred 1.7.2019:
Otázka č. 7
Môže sa ukončiť prevádzka (používanie) ERP pred 1.7.2019? Ak áno, akým spôsobom.
Odpoveď
Ak sa podnikateľ rozhodne, je možné ukončiť prevádzku ERP aj pred 1.7.2019, pričom pri jej ukončení pred uvedeným dátumom sa musí uplatniť postup podľa § 15 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. Podľa cit. ustanovenia podnikateľ najprv požiada SO o ukončenie prevádzky ERP, ktorá z ERP vyberie FP aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z FP a odovzdá ju podnikateľovi. SO zaznamená do knihy ERP dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v ERP ku dňu ukončenia prevádzky ERP a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju SO má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku ERP. Vybranú FP a dátové médium, na ktorom SO uloží kontrolné záznamy je podnikateľ povinný uchovávať po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, kedy FP a dátové médium bolo SO odovzdané podnikateľovi.
Následne je podnikateľ povinný najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení používania ERP (t. z. do troch dní od dátumu SO zapísaného v knihe ERP) ktorémukoľvek daňovému úradu predložiť knihu ERP, do ktorej daňový úrad zaznamená zrušenie DKP.

ukončenie po 1.7.2019:
Otázka č. 2
Spoločnosť na evidovanie tržieb používa ERP. Keďže ERP nie je možné prerobiť na ORP, ako má spoločnosť postupovať pri ukončení jejpoužívania?
Odpoveď
Ak spoločnosť bude používať ERP do 30.6.2019, z dôvodu ukončenia jej používania, daňový úrad k 1.7.2019 z úradnej moci zruší DKP. Podnikateľ po 1.7.2019 požiada SO, ale len tú, ktorá je zapísaná v knihe ERP o vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením prevádzky ERP. Lehota pre vykonanie úkonov zo strany SO nie je zákonom č. 289/2008 Z. z. ustanovená. Povinnosť predkladať knihu ERP daňovému úradu sa v danom prípade na podnikateľa nevzťahuje. Pri ukončení prevádzky ERP je SO povinná údaje z FP uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie FP a dátového média v lehote ustanovenej v § 15 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. (archivácia riešená v otázke č. 3), pričom prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.
https://www.financnasprava.sk/_img/p...4.11_eKasa.pdf
seda
11.06.19,17:37
Ďakujem pekne