Duchoň K.
13.06.19,11:41
Môžem ako Slovák s trvalým bydliskom na Slovensku rozbehnúť biznis a podnikať v zahraničí? Ide o stánkový predaj. Jedlo/pitie.
Ak nie, čo pre to potrebujem urobiť?
Ak áno, je možné tuzemskú firmu rozšíriť za hranice, alebo musím v danom štáte založiť odznova rovnakú firmu.

Ďakujem
Jana Motyčková
13.06.19,14:36
Ak to má byť natrvalo, podľa mňa bude potrebné živnostenské oprávnenie v príslušnom štáte. No školila som to pred 3 rokmi, odvtedy nie, už si to presne nepamätám, tak len vyťahujem z mojich materiálov zo školenia :
Voľný pohyb služieb v rámci EÚ (smernica 2006/123/ES) spočíva v tom, že podnikatelia (FO,PO), ak poskytujú služby v inom štáte EÚ dočasne, spravidla ich môžu poskytovať na základe oprávnenia vydaného „domovským“ štátom a nepotrebujú osobitné povolenie (živnostenské oprávnenie a pod.) daného štátu. Jednotlivé štáty ale môžu vyžadovať oznámenie o poskytovaní služby. Toto všeobecné pravidlo (voľný pohyb služieb) ale neplatí pre určité oblasti, napr. pre služby všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru, finančné služby, elektronické komunikačné služby a siete, služby v oblasti dopravy, služby zdravotnej starostlivosti, ktoré môžu vykonávať iba členovia regulovanej profesie v oblasti zdravotníctva, audiovizuálne služby, prevádzka hazardných hier, súkromné bezpečnostné služby, notárske služby, sociálne služby, ktoré sú poskytované štátom ale poskytovateľmi poverenými štátom, služby agentúr na sprostredkovanie dočasnej práce.
Bod 77 smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu :
Ak prevádzkovateľ cestuje do iného členského štátu s cieľom vykonávať tam činnosť v oblasti služieb, malo by sa rozlišovať medzi situáciami, na ktoré sa vzťahuje sloboda usadiť sa a na ktoré sa vzťahuje v dôsledku dočasného charakteru dotknutých činností voľný pohyb služieb. Čo sa týka rozdielu medzi uplatňovaním slobody usadiť sa a voľného pohybu služieb, podľa judikatúry Súdneho dvora je hlavnou otázkou to, či prevádzkovateľ je alebo nie je usadený v členskom štáte, v ktorom poskytuje dotknutú službu. Ak je usadený v členskom štáte, v ktorom poskytuje služby, mal by patriť do rozsahu pôsobnosti slobody usadiť sa. Naopak, ak prevádzkovateľ nie je usadený v členskom štáte, v ktorom je poskytovaná služba, na jeho činnosti by sa mal vzťahovať voľný pohyb služieb. Podľa zhodných rozhodnutí Súdneho dvora by sa dočasný charakter dotknutých činností mal určiť nielen s prihliadnutím na trvanie poskytovania služby, ale aj na ich pravidelnosť, periodicitu a kontinuitu. V každom prípade by skutočnosť, že činnosť má dočasný charakter, nemala znamenať, že sa poskytovateľ nemôže vybaviť určitou formou infraštruktúry v členskom štáte, v ktorom sa poskytuje služba, ako sú napríklad kancelárske priestory, miestnosti alebo konzultačné priestory, pokiaľ je takáto infraštruktúra nevyhnutná na účely poskytovania dotknutej služby.