matelk0
14.06.19,10:24
Ahojte, ako postupujete, ak zákazník FO si vyžiada podľa GDPR vymazať osobné údaje?

Čo s vystavenou objednávkou a faktúrou v účtovnom systéme?

Rozumiem, že má podľa GDPR tzv. právo zabudnutia osobných údajov, ale čo mi na to povie prípadná kontrola z fin. správy ak uvidí vyčiernenú adresu s menom na faktúre a objednávke?
Ing. Ľubomír Janoška
14.06.19,11:07
Zákazník FO je Vašim zmluvným patrnerom a základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR "spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy".
Dotknutá osoba bude mať právo na výmaz účtovných a daňových údajov po uplynutí doby úschovy (po skončení účelu spracúvania) - tá je 10 rokov a počíta sa od konca účtovného obdobia, v ktorom prebehol posledný zmluvný úkon (táto doba je určená zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z príjmov).
Na druhej strane, dotknutá osoba aj pred uplynutím tejto lehoty právo na výmaz tých údajov, ktoré nie sú potrebné pre účtovanie a pre daňovú kontrolu - napríklad adresa elektornickej pošty alebo telefónne číslo. V tomto rozsahu musíte žiadosti vyhovieť.