avalik
19.06.19,07:31
Sumy stravného pre časové pásma sú
a) 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/176/vyhlasene_znenie.html