habdakovaJ
20.06.19,08:50
Považuje sa Rigorózna skúška súvisiaca s vykonávaním odbornej činnosti v spojenej škole za náhradu 2. atestačnej práce? Ak nie, ako to bude od 1. 9.2019 s 2. atestáciami, treba vypracovať atestačnú prácu? Alebo čo presne znamená portfólio.
avalik
20.06.19,07:07
138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 60
(2) Atestačné portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, ktorými sú najmä
a) doklady o
1. získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania,
2.absolvovaní programu vzdelávania,
b) doklady preukazujúce tvorivú činnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca alebo
c) potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.

pozri aj § 90