Difi
01.07.19,13:09
Dobrý deň, platiteľ DPH nadobudol tovar z iného ČŠ 3.6.2019 v hodnote 1000,00 EUR. Prepravná spoločnosť odovzdal „Doklad o predaní“ (špedičný dodací list) s dátumom 31.05.2019. Platiteľ DPH do májového DPH toto nadobudnutie neuviedol, lebo nemal faktúru do podávania DP DPH za 05/2019. 28.06.2019 dostal faktúru s dátumom 31.05.2019. Firma je povinná podať dodatočné daň. priznanie za obdobie 05/2019 a DPH na výstupe aj na vstupe uvedie v DP za 05/2019? V dodatočnom DP DPH treba vyplniť všetky údaje, nie len opravu, ako treba vyplniť riadok 37 a 38 v takom prípade (200,00 EUR - / +) ? S pozdravom

02.07.2019
Ďakujem za odpovede Ester plus a cdl, teraz mám 2 odpovede z ktorých môžem si vybrať. Správny odpoveď: podať dodatočné DDP DPH za obdobie 05/2019, alebo uviesť do obd. 06/2019? S pozdravom

02.07.2019:
Tak ešte raz: našla som od P. Furmaníka text, a podľa toho by firma mala podať za mesiac 05/2019 dodatočný DP DPH
lebo: Faktúra bola vystavená 31.05.2019, poštou poslaná a prevzatá (bohužiaľ len) 28.06.2019. Tovar prevzali 03.06.2019. Samozdaniť treba v máji 2019, lebo faktúra bola vystavená 31.05. a do termínu na podanie daňového priznanie k DPH za máj mali aj tovar. V máji vznikla daňová povinnosť aj odpočítanie.
Faktúru treba dať do júnového kontrolného výkazu s dátumom 31.05.2019.
Vynechala som niečo? Ďakujem, s pozdravom

https://danovepriznaniedph.sk/nadobudnutie-tovaru-z-eu-uvadzanie-v-danovom-priznani-k-dph-a-v-kontrolnom-vykaze/
Prosím o usmernenie k nasledujúcemu prípadu:

Faktúra vystavená 30.9.2015. Do firmy sme ju dostali 8.10.2015. Tovar sme fyzicky prevzali 2.10.2015.
Aké dátumy uvádzať z hľadiska DPH - samozdanenie?
Aký dátum by mal byť uvedený z hľadiska KV DPH? (dátum dodania tovaru-2.10.2015?)
Peter Furmaník Moderátor as • pred 4 rokmi
Samozdaníte v septembri 2015, daňová povinnosť vznikla totiž dňom vystavenia faktúry a zároveň ste do termínu na podanie daňového priznania k DPH za september 2015 mali k dispozícii aj tovar. V septembri 2015 si DPH aj odpočítate. Do KV uvádzate dátum dodania tovaru z faktúry - ak tam nie je, tak dátum vystavenia faktúry.

03.07.2019
Dostala som 2 rozdielne rady. Ako má platiteľ DPH teraz ďalej postupovať?

Tak zhrniem:
Platiteľ DPH podá Dodatočné DP DPH za obdobie 05/2019, v ktorom prizná DPH z nadobudnutia na r. 07/08 a aj odpočíta na r. 21, r. 37 a 38 nevypĺňa. KV za obd. 05/2019 neopravuje, faktúru uvedie do 06/2019, lebo dostal oneskorene v 28.06.2019? Ďakujem, s pozdravom
Ester plus
01.07.19,14:43
Áno je to tak ako píšeš. Riadok 37 a 38 sa podľa môjho názoru nemajú vypĺňať.
Ester plus
01.07.19,14:51
Skúsila som to v svojom programe a riadok 37 a 38 sa nevypĺňajú.
cdl
01.07.19,14:52
nie je potrebne robiť dodatočne DP, toto nadobudnutie sa uvedie do priznania za obdobie 06/2019
Difi
02.07.19,13:06
Ďakujem za pomoc.
Difi
02.07.19,13:06
Podľa akého §?
cdl
02.07.19,13:27
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/danova-povinnost#NadobudnutieTovaru

Daňová povinnosť vzniká podľa § 20 zákona o DPH 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo deň vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred týmto 15. dňom
Difi
02.07.19,14:11
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká:
podľa zákona o DPH:
§20 ods.1/a – čo ste uviedli: 15.deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru alebo
§20 odsek 1/b – dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a)

Podľa mňa, na môj prípad sa vzťahuje §20 odsek 1/b, teda platiteľ dane musí podať dodatočné DP DPH, lebo faktúra bola vystavená pred 15. dňom kal. mesiaca nasl. po kal. mesiaci... 31.05.2019.

Ak sa mýlim prosím Vás opravte moje zle rozhodnutie. Ďakujem
Ester plus
09.07.19,07:05
Príklad č. 2:
Platiteľ dane s mesačným zdaňovacím obdobím nadobudol v tuzemsku tovar (nábytok)
z Poľska dňa 24.11.2017. Poľský dodávateľ za dodanie tovaru vyhotovil faktúru dňa 29.11.
2
2017, ktorá však bola platiteľovi dane doručená až 12.01.2018. V ktorom zdaňovacom období
vzniká platiteľovi dane daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru a kedy uvedie údaje
z faktúry do kontrolného výkazu?
Postup:
Platiteľ dane prvotne uvažoval, keďže nedostal faktúru od poľského dodávateľa do lehoty na
podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie XI/2017, že mu vznikla daňová
povinnosť podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o DPH dňa 15.12. 2017. Po prijatí faktúry dňa
12.01. 2018 si uvedomil, že mu prednostne z nadobudnutého tovaru vzniká daňová povinnosť
podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o DPH dňom vyhotovenia faktúry (29.11. 2017). Z tohto
dôvodu je povinný podať dodatočné daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie
XI/2017, v ktorom dodatočne odvedie daň a zároveň za predpokladu splnenia podmienok
uvedených v § 49 - § 51 zákona o DPH si môže podľa § 51 ods. 3 zákona o DPH v tomto
dodatočnom priznaní aj odpočítať daň.
Údaje z faktúry za nadobudnutý tovar uvádza v kontrolnom výkaze v časti B.1. za zdaňovacie
obdobie, v ktorom dostal faktúru, t.j. za január 2018 (nepodáva dodatočný kontrolný výkaz za
XI/2017).