Maya1
02.07.19,08:39
Pri vybavovaní stavebného povolenia sme na pozemkovom úrade vybavovali výňatok zo záhrad . Ten sme určili vo výmere plochy budúceho domu + rezerva na chodníky a parkovacie miesto a to 200m2. Na obecnom úrade sme dostali informáciu, že tento výňatok - hoci je spomenutý v stavebnom povolení - nesúvisí s určením dane z nehnuteľnosti, že táto sa vypočíta z celej plochy záhrady - 1600m2 , ktorú sme kúpili a nateraz je to celé ako parcela stavebný pozemok. (pozn. : v katastri je to stále zapísané ako záhrady). Nemá niekto s týmto skúsenosti? Po telefonátoch s úradmi stále nevieme z čoho a aká daň sa počíta. Ďakujem za reakcie.
Chobot
02.07.19,09:42
Správca dane má pravdu. Akonáhle dostaneš právoplatné stav. povolenie, tak pre účely výpočtu dane sa za stavebný pozemok považujú všetky parcely a plochy, ktoré sú uvedené v stavebnom povolení. Takže vyššiu daň platíš za všetky pozemky až do právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré musí byť zapísané v katastri.

Potom, po ukončení stavby, preukážeš správcovi dane novým LV, kde bude zapísaná dokončená stavba a kolaudačným rozhodnutím novú skutočnosť. Potom, od 1.1.nasledujúceho kal. roku ti už bude vyrubená iba štandardná daň z pozemkov podľa druhu pozemku, ktorý je uvedený v LV (preto treba doložiť LV so zapísaným dokončeným domom, aby sa vedelo, aké sú plochy pre výpočet).

Takže zhrnuté - kým neskolauduješ, budeš platiť a platiť vysoké dane za celý pozemok. Tým tlačia obce stavebníkov na to, aby čo najskôr dokončili stavby.

Ešte si pozri, ktoré parcely máš uvedené v stav. povolení. Potom si pozri výmery tých parciel na LV a dostaneš základ. Potom si pozri VZN tvojej obce o miestnych daniach, tam si nájdi sadzbu dane za stav. pozemok a budeš vedieť, koľko je ročná daň.

Ja som napr. za 880 m2 pozemok platil daň cca 200 € ročne.
Maya1
04.07.19,07:01
Ďakujem za odpoveď - hoci som dúfala v niečo iné :)