83gene
23.07.19,11:41
24.6.2019 valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku za rok 2018. Schválilo, že zisk 2018 zostane na účte nerozdeleného zisku minulých rokov. Môže na zasadnutí v decembri rozhodnúť o vyplatení dividend za rok 2018 a za staršie roky, či o rozdelení nerozdeleného zisku min. rokov sa môže rozhodnúť iba pri schvaľovaní účtovnej závierky za predchádzajúci rok?
Žabinka
23.07.19,12:02
Obchodný zákonník § 128
(1) Ak zákon, spoločenská zmluva, prípadne stanovy neustanovujú kratšiu lehotu, zvolávajú valné zhromaždenie konatelia najmenej raz za rok.

Ak to spoločníci považujú za potrebné, môžu zvolať VZ aj inokedy, aj viackrát za rok, a rokujú o tom, kvôli čomu bolo zvolané, napr. rozdelenie zisku..
83gene
23.07.19,20:56
Presnejšie ide o jedného spoločníka čiže o rozhodnutie spoločníka o rozdelení zisku. Z paragrafu mi teda vyplýva ze spoločník môže viackrát do roka rozhodnúť o rozdelení nerozdeleneho zisku minulých rokov, napr v septembri rozhodne o rozdelení, následne sa vyplatí a v decembri ma firma znova dostatok finančných prostriedkov tak spoločník znova rozhodne o rozdelení nerozdeleneho zisku min rokov (ide o zisky za posledných 9 rokov co sa nevyplácali). Môže to takto robiť?
lubko6394
24.07.19,06:55
Ja som to tento rok spravil tiež. Takže 2 VZ a dva zápisy.