Mila123
24.07.19,08:23
Dobrý deň,
sro chce zamestnať Ukrajinca (lekára), určite je na to príspevok na Drakovi, nepodarilo sa mi ho nájsť....
viem, že chcem veľa ale keby niečo, niekto....
ďakujem
ivka70
24.07.19,08:28
https://www.upsvr.gov.sk/zamestnavatel-1/cudzinci/zamestnanie-statneho-prislusnika-tretej-krajiny/chcem-zamestnat-statneho-prislusnika-tretej-krajiny-ako-mam-postupovat.html?page_id=260531&urad=239644

Chcem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ako mám postupovať?
Vo všeobecnosti je postup nasledovný:

Nahlásenie voľného pracovného miesta na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk/volne-pracovne-miesta/nahlasovanie-volnych-pracovnych-miest-zamestnavatelmi.html?page_id=12930 pričom na formulári zaznačí, že má záujem o zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny.
Úrad práce ponúkne na nahlásené voľné pracovne miesto uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce. Občania SR a členských krajín EU majú prednostné právo na obsadenie voľného pracovného miesta.
Ak sa po uplynutí 20 pracovných dní nahlásené miesto nepodarilo obsadiť môže budúci zamestnávateľ dať prísľub na zamestnanie alebo uzatvoriť pracovnú zmluvu so štátnym príslušníkom tretej krajiny.
Štátny príslušník tretej krajiny môže podať žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca) na zastupiteľskom úrade v zahraničí alebo na príslušnom útvare Policajného zboru najskôr po uplynutí 30 pracovných dní od nahlásenia voľného pracovného miesta na úrade práce. K žiadosti štátny príslušník tretej krajiny doloží okrem iného :
- Pracovnú zmluvu alebo prísľub na zamestnanie

- Doklad o vzdelaní opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. V prípade ak zamestnávateľ požaduje na nahlásenom pracovnom mieste kvalifikáciu a prax tak štátny príslušník tretej krajiny doloží aj dokumenty preukazujúce splnenie uvedených podmienok preložené do slovenského jazyka.

Útvar Policajného zboru požiada úrad práce o potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Úrad práce posúdi relevantnosť predložených dokladov vo vzťahu k nahlásenému pracovnému miestu, možnosť obsadenia nahláseného pracovného miesta uchádzačmi o zamestnanie a pri rozhodovaní prihliada aj na vývoj a situáciu na trhu práce. Ak úrad práce vydá potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta so súhlasným stanoviskom, môže útvar PZ udeliť prechodný pobyt na účel zamestnania. K dokladu o pobyte dostane štátny príslušník tretej krajiny ešte doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ na ktorom sa uvedie názov, adresa a IČO zamestnávateľa, miesto výkonu práce a druh vykonávanej práce, obdobie od - do výkonu práce. Po získaní týchto dokladov môže štátny príslušník tretej krajiny nastúpiť do zamestnania.
Ďalšie formy prístupu na pracovný trh sú popísané na stránke http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zamestnavanie-cudzincov-s-miestom-vykonu-prace-na-uzemi-slovenskej-republiky-od-1.1.2014.html?page_id=363495.

Povolenie na zamestnanie
https://www.mic.iom.sk/sk/praca/povolenie-na-zamestnanie.html
Tweety
24.07.19,08:29
stanka613
24.07.19,15:24
Držím palce pri vybavovaní, ja osobne som túto štafetu absolvovala pred 2 rokmi a neúspešne. Nakoniec na druhý krát sa mi to podarilo úspešne, zmenili sa dovtedy aj zákony. Je toho veľa čo človek musí vybaviť a keď to už máte sú tam aj ďalšie povinnosti.
Mila123
24.07.19,15:55
mám ti povedať, že jeho povolanie patrí medzi regulované?
teda aj odbornosť, cez MZ SR, komoru a UDZS....