molmar
25.07.19,06:40
Otázka za zamestnávateľa, bol doručený exekučný príkaz za zamestnanca, ktorý mal pohľadávku voči Sociálnej poisťovni, čiže ide o prednostnú exekúciu. Exekútor ale v exekučnom príkaze žiada dozrážať zostatok exekučných trov, čiže pohľadávka voči Sociálnej poisťovni je už dorovnaná. Ide v tomto prípade o prednostnú exekúciu? Alebo mám predbežné trovy exekútora považovať za neprednostnú exekúciu? V exekučnom príkaze exekútor neuvádza či sa majú zrážky vykonávať z 1/3 alebo z 2/3. Ďakujem
Mária27
25.07.19,07:24
Pozri § 60 exekučného zákona. Podľa ods. 1 sa najskôr použije zrazená suma na trovy exekútora, podľa ods. 2 má to byť 24%, ak neplatí druhá veta.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/233/20190101