Iveta Matlovičová
02.08.19,12:58
Zvýšenie platových taríf

Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť novela č. 224/2019 Z. z. zákona č.553/2003Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmenea doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. V súlade s ust. § 32h novely dochádza od 1.9.2019 k 9,5 % zvýšeniu:


platových taríf pedagogickýchzamestnancova odborných zamestnancov
platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov (tabuľky PT sú uvedené v prílohe - novela zákona 224/2019 Z.z.).

Prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa tak od 1.9.2019 do 31.12.2019 po 1.9.2019 neuplatňujú.


Zmena pri zvyšovaní platovej tarify

Mení sa zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky dosiahnutej praxe. Upravuje sa výška percentuálneho bodu a roky započítanej praxe a to o 0,25 % pre1-8 rokov započítanej praxe, a o 0,5 % od 9 do 40 rokov započítanej praxe). Podľa pôvodného znenia sa platová tarifa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšovala o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšovala o 0,5 %.


Zmena vo výpočte príplatkov

Pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku a pri príplatku za špecializované činnosti (triedny učiteľ, uvádzajúci zamestnanec) sa upravuje zvyšovanie platovej tarify z 24 % na 14 %. To znamená, že sa mení "základňa" pre výpočet vyššie uvedených príplatkov.

Príplatok za riadenie

Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 % (do 31.8.2019 zvýšenej o 24 %). Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6 zákona.

Osobný príplatok

Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 % (do 31.8.2019 zvýšenej o 24 %).

Príplatok za špecializované činnosti

Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, t.j. zvýšenej o 14 % (do 31.8.2019 zvýšenej o 24 %).
Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, t.j. zvýšenej o 14 % (do 31.8.2019 zvýšenej o 24 %), ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov.

Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

V rámci novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa príplatky za kredity pre učiteľov od 1.9.2019 rušia. Kreditový systém nahradia príplatky za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj budú môcť pedagógovia a odborní zamestnanci získať niekoľkými možnosťami: absolvovanie jazykovej skúšky, rozširujúce štúdium, špecializačné štúdium a inovačné štúdium.
Prechodné obdobie bude trvať sedem rokov. To znamená, že príspevky, ktoré pedagóg doteraz získal, respektíve získa do konca augusta 2019, mu budú platiť až do konca augusta 2026. Uvedené vyplýva z ust. § 32g novely zákona: "Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31.augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.“

V súlade s § 14e zákona pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v sume:
6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia,
12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky,
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania,
3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania.

Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania. Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi. Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi tak, že zohľadňuje dobu uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa.
skocka
02.08.19,12:31
Dobrý deň,
pri činnosti triedneho učiteľa pri 5% upravte zvýšenie "o 24%" na "14%" a rovnako pri činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca upravte pri 4% zvýšenie "o 24 %" na "14%".
Ostali tam "staré" percentá.


S pozdravom


skočka
Iveta Matlovičová
02.08.19,15:02
V zákone je znenie nasledovné: V § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa číslo „24“ nahrádza číslom „14“. Takže došlo aj vo vami uvádzaných príplatkoch k zmene.
Iveta Matlovičová
04.08.19,20:36
Dobrý deň,
pri činnosti triedneho učiteľa pri 5% upravte zvýšenie "o 24%" na "14%" a rovnako pri činnosti uvádzajúceho pedagogického zamestnanca upravte pri 4% zvýšenie "o 24 %" na "14%".
Ostali tam "staré" percentá.


S pozdravom


skočka

v texte opravene
anitap
07.08.19,10:59
Prosím aká je maximálna možná miera príplatku za profesijný rozvoj?
Iveta Matlovičová
07.08.19,12:38
Prosím aká je maximálna možná miera príplatku za profesijný rozvoj?


Ak by bol zamestnanec zaradeny v najvyššej PT (platová trieda č. 9, pracovna trieda 2), čomu zodpovedá platová tarifa (od 1.9.2019) vo výške 1 214,50 eur, tak 12% z 1 214,50 činí 146 eur.
splendida21
26.08.19,05:38
Dobrý deň. Ja by som sa chcela opýtať či staré tzv kreditové príplatky zostávajú vyplácané tak ako boli vo výške 6 alebo 12% (tie čo budú do 31.8.2026)...a nie že 3% za inovačné, špecializačné....to bude platiť až na nové vzdelâvanie a vtedy sa budú takto priznávať príplatky ...ďakujem vopred za odpoveď
lubosbb
27.08.19,08:41
Dobrý deň, priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e pre ped.zamestnanca bude za úspešné absolvovanie vzdelávanie, teda nebudú sa už počítať kredity?

Ďakujem
Iveta Matlovičová
28.08.19,07:50
Dobrý deň. Ja by som sa chcela opýtať či staré tzv kreditové príplatky zostávajú vyplácané tak ako boli vo výške 6 alebo 12% (tie čo budú do 31.8.2026)...a nie že 3% za inovačné, špecializačné....to bude platiť až na nové vzdelâvanie a vtedy sa budú takto priznávať príplatky ...ďakujem vopred za odpoveď


Kreditový príplatok priznaný zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31.8.2019 sa bude považovať za nový príplatok za profesijný rozvoj, pričom bude ho možné vyplácať až do 31.8.2026 (čiže bude vyplácaný v takej výške, v akej bol priznaný do 31.8.2019).
Nový zákon ruší kreditový systém a zavádza nový príplatok za profesijný rozvoj - priznávať sa bude za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, špecializačného vzdelávania, inovačného vzdelávania a štátnej jazykovej skúšky. Za ostatné druhy vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa príplatok za profesijný rozvoj uznávať nebude.
Iveta Matlovičová
28.08.19,07:51
Dobrý deň, priznanie príplatku za profesijný rozvoj podľa § 14e pre ped.zamestnanca bude za úspešné absolvovanie vzdelávanie, teda nebudú sa už počítať kredity?

ĎakujemPriznávať sa bude za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia, špecializačného vzdelávania, inovačného vzdelávania a štátnej jazykovej skúšky. Za ostatné druhy vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa príplatok za profesijný rozvoj uznávať nebude. Po 1.9.2019 sa už kredity počítať nebudú.
lubosbb
22.09.19,18:04
Dobrý deň, zamestnanec mal ešte v auguste 2019 vyplatený príplatok za kredity, ale od 9.mesiaca 2019 mení zamestnávateľa.

Napr. od 2.9.2019 už nový zamestnávateľ nebude vyplácať príplatok za profesijný rozvoj podľa ustan. § 32g ?

Ďakujem
anitap
23.09.19,10:59
Ak skončí platnosť niektorých kreditov po 1.9.2019, za ktorý bol priznaný kreditový príplatok do 31. 8. 2019 ako sa upraví príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g? Ako sa bude postupovať v prípade, že zamestnanec má priznaný príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g a do konca novembra si urobí inovačné vzdelávanie podľa §14e? Ďakujem za odpoveď.
Iveta Matlovičová
24.09.19,06:11
Dobrý deň, zamestnanec mal ešte v auguste 2019 vyplatený príplatok za kredity, ale od 9.mesiaca 2019 mení zamestnávateľa.

Napr. od 2.9.2019 už nový zamestnávateľ nebude vyplácať príplatok za profesijný rozvoj podľa ustan. § 32g ?

ĎakujemPrechodné obdobie bude trvať sedem rokov. To znamená, že príspevky, ktoré pedagóg doteraz získal do konca augusta 2019, mu budú platiť až do konca augusta 2026. Uvedené vyplýva z ust. § 32g novely zákona: "Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.“ Som toho názoru, že to platí aj pri zmene zamestnávateľa.
Iveta Matlovičová
24.09.19,06:18
Ak skončí platnosť niektorých kreditov po 1.9.2019, za ktorý bol priznaný kreditový príplatok do 31. 8. 2019 ako sa upraví príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g? Ako sa bude postupovať v prípade, že zamestnanec má priznaný príplatok za profesijný rozvoj podľa §32g a do konca novembra si urobí inovačné vzdelávanie podľa §14e? Ďakujem za odpoveď.

Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026 - takže tento "starý" kreditový príplatok bude zamestnancovi vyplácaný do 31.8.2026. Príplatok za profesijný rozvoj zamestnanec získa, ak splní podmienky na jeho priznanie - tento príplatok nepatrí len začínajúcemu pedag. a odborn. zamestnancovi - zákon teda od 1.9.2019 nevylučuje priznanie tohto príplatku zamestnancovi, ktorý má priznaný ešte "starý" kreditový príplatok.
anitap
24.09.19,12:14
Dobrý deň.

Z odpovede k príspevku 13 mi vychádza, že výška príplatku podľa §32g sa nezmení ak uplynie platnosť kreditov po 1. 9. 2019. Zostane priznaná v rovnakej výške až do 31. 8. 2026? Ďakujem
Iveta Matlovičová
25.09.19,13:00
Dobrý deň.

Z odpovede k príspevku 13 mi vychádza, že výška príplatku podľa §32g sa nezmení ak uplynie platnosť kreditov po 1. 9. 2019. Zostane priznaná v rovnakej výške až do 31. 8. 2026? Ďakujem
áno
anitap
27.09.19,07:00
Dobrý deň.

Prosím ako by ste posúdili takýto príklad:

Príklad:


Zamestnanec mal priznaný kreditový príplatok vo výške 6% z tarifu v 9. triede a prvom stupni vo výške 62,50. Od 1. 9. 2019 bude mať tento zamestnanec podľa prechodných ustanovení príplatok za profesijný rozvoj:

a/ vo výške 62,50 Eur ako mu boli priznané kredity do 31. 8. 2019
b/ bude sa počítať 6% z platovej tabuľky platnej od 1. 9. 2019 a príplatok sa bude navyšovať na 68,50.
No a ako potom postupovať ak sa mu od 1.10.2019 zmení úväzok na 50%, akú sumu príplatku za profesijný rozvoj bude mať? Ďakujem.
Iveta Matlovičová
01.10.19,06:08
Dobrý deň.

Prosím ako by ste posúdili takýto príklad:

Príklad:


Zamestnanec mal priznaný kreditový príplatok vo výške 6% z tarifu v 9. triede a prvom stupni vo výške 62,50. Od 1. 9. 2019 bude mať tento zamestnanec podľa prechodných ustanovení príplatok za profesijný rozvoj:

a/ vo výške 62,50 Eur ako mu boli priznané kredity do 31. 8. 2019
b/ bude sa počítať 6% z platovej tabuľky platnej od 1. 9. 2019 a príplatok sa bude navyšovať na 68,50.
No a ako potom postupovať ak sa mu od 1.10.2019 zmení úväzok na 50%, akú sumu príplatku za profesijný rozvoj bude mať? Ďakujem.


KP mu zostane priznaný v sume 62,50 eur, nebude sa navyšovať, len sa nazve uz ako priplatok za profesijny rozvoj. Priplatky urcene mesacnou sumou sa podla zakona 553 pri skrateni uvazku kratia, takze priplatok by som kratila.
Lenka9
01.10.19,11:33
Má sa započítať do "celkovej ceny práce" príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - 3. pilier?
Jana Motyčková
01.10.19,11:39
Nie .