Vero89
07.08.19,13:02
Dobrý deň, v mzdách sa ešte len zdokonaľujem, ale sa chcem opýtať, že: viem, že zákon zakazuje zamestnancom pracovať za deň viac ako 12 hodín. Ale existuje nejaká výnimka na základe zmluvy medzi zamestnancom a zamestnávateľom, že zamestnanec bude pracovať 17 hodín a kontrola to uzná?Ide o prevádzku kde sa pracuje od 10:00 do 3:00 rána. Ďakujem
EMINEO PARTNERS
09.08.19,12:06
Zákonník práce § 92 Nepretržitý denný odpočinok
(1)
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín a mladistvý zamestnanec aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.
(2)
Tento odpočinok možno skrátiť až na osem hodín zamestnancovi staršiemu ako 18 rokov v nepretržitých prevádzkach a pri turnusovej práci, pri naliehavých poľnohospodárskych prácach, pri poskytovaní univerzálnej poštovej služby, pri naliehavých opravárskych prácach, ak ide o odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život alebo zdravie zamestnancov, a pri mimoriadnych udalostiach. Ak zamestnávateľ skráti minimálny odpočinok je povinný dodatočne poskytnúť zamestnancovi do 30 dní rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok.

Žiadna kontrola neuzná, keď niekto pravidelne pracuje dlhšie ako 12 hodín a už vôbec nie, ak by sa jednalo o gastro prevádzku (čo len tipujem podľa uvedene pracovnej doby).