Kysel
15.08.19,10:27
prosím o radu, akým spôsobom môžeme ukončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý má priznanú zníženú pracovnú schopnosť 40-70 % ? Môžeme mu dať výpoveď z organizačných dôvodov (vzhľadom k tomu, že jeho výkonnosť je minimálna a prevažnú väčšinu jeho práce prebrali iní kolegovia) ? Preradenie na inú prácu nie je možné.
veronikasad
15.08.19,08:28
Ruší sa jeho pracovné miesto ? Bez súhlasu Úradu práce nemôžete ...

Skončenie pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím

V zmysle § 66 Zákonníka práce, občanovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu PSVaR v obvode ktorého má sídlo, inak je výpoveď neplatná.

Vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu rozhoduje v prvostupňovom správnom konaní miestne a vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí (úrad) a rodiny v druhostupňovom správnom (odvolacom) konaní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Postup úradu pri rozhodovaní:

rozhoduje len na základe písomnej žiadosti zamestnávateľa a zamestnávateľovho písomného rozhodnutia v zmysle § 63 odst. 1 písm. a) a b).
má povinnosť rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od obdržania žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 kalendárnych dní

Predchádzajúci súhlas úradu musí mať zamestnávateľ pred skončením pracovného pomeru výpoveďou, inak je výpoveď neplatná.

Predchádzajúci súhlas sa nevyžaduje ak ide o výpoveď danú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, z dôvodov ustanovených:

v § 63 ods. 1 písm. a), ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť
v § 63 ods. 1 písm. e), ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre vážne porušenie pracovnej disciplíny; pre sústavné menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacov v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif4cuEyITkAhVYRxUIHVdKCRcQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.upsvr.gov.sk%2Fsluzby-zamestnanosti%2Finformacie-pre-zamestnavatela%2Fskoncenie-pracovneho-pomeru-s-obcanom-so-zdravotnym-postihnutim.html%3Fpage_id%3D13017&usg=AOvVaw3SnaxvWeuW-eU7OK5tiTuz

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif4cuEyITkAhVYRxUIHVdKCRcQFjABegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.upsvr.gov.sk%2Fzamestnavatel %2Fudelenie-predchadzajuceho-suhlasu.html%3Fpage_id%3D284386&usg=AOvVaw0bp9vDD90kdmRBr_uYTPXo