zuzanna
20.08.19,09:25
Platíme koncesionársky poplatok za zamestnancov, z toho máme jedného na pracovnú zmluvu a dvoch na dohodu o pracovnej činnosti, zistila som že tento koncesionársky poplatok nie sme povinní platiť, nakoľko dohodári sa nepovažujú za zamestnancov. Tieto poplatky platíme od 01.02.2019.
Mám sa odhlásiť spätne a žiadať o vrátenie alebo sa odhlásiť teraz a nechať poplatky uhradené...
Už ani v časté otázky nemajú, že dohodár sa považuje za zamestnanca ...
ivka70
20.08.19,07:46
Nic ti nebrani zavolat na kontaktne cislo a svoje otazky si ujasnit:
https://uhrady.rtvs.sk/kontakty/kontakt-zamestnavatelia
avalik
20.08.19,07:54
dohoda nie je obdobný pracovný vzťah
avalik
20.08.19,07:59
áno, napíšte, že ste sa registrovali omylom, žiadajte o storno registrácie a žiadajte vrátiť platby zaplatené bez právneho dôvodu

340/2012
§ 7
(4) Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa
a) zistenia tejto skutočnosti vyberateľom úhrady alebo
b) doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti.
JankaO
20.08.19,10:01
Dohoda nie je obdobný pracovný vzťah!
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) bližšie neustanovuje, čo sa za obdobný pracovný vzťah považuje. Avšak v nadväznosti na § 3 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. možno konštatovať, že obdobný pracovný vzťah je pracovný vzťah uzatvorený podľa zákonov ako sú napr. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
Uzatváraním dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzniká podľa § 1 ods. 5 Zákonníka práce pracovnoprávny vzťah a nie obdobný pracovný vzťah.
.....
zamestnávateľ s jedným zamestnancom na TPP nie je povinný platiť konc. poplatky rtvs.
zuzanna
27.08.19,07:24
poslali sme odhlášku aj žiadosť o vrátenie veľmi pekne ďakujeme za ochotu poradiť
zuzanna
10.10.19,08:43
prosím a ako zaúčtovať vrátenie preplatku na koncesionárskom poplatku 378/538