Magie42
23.08.19,04:16
Zamestnávateľ od maja nevyplatil za pracu v sobotu ani jeden cent. Argumentuje tým, že nám dava dva pondelky voľné za prácu v sobotu, do smenovky pise ,že pracujeme od pondelka do piatku, tym padom hodiny sedia. Pracujeme v obchode, ktorý je každú sobotu otvoreny, kde si odpracujem tri soboty do mesiaca....Ako ho donútiť aby platil....
Zlata46
23.08.19,03:42
To, že Vám príplatky patria, viete. Či sa chcete zamestnávateľovi vyhrážať IBP, alebo ho udať, či už anonymne, alebo poctivo, je na Vás.
§ 122a
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu
(1) Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v
sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.
(2) U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne
vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 45 % minimálnej
mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v
a) kolektívnej zmluve,
b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
(3) Na pracoviskách s nočnými zmenami sa na účely odsekov 1 a 2 sobota začína hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej
zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.
(4) S vedúcim zamestnancom možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu. Ak dôjde k
dohode podľa prvej vety, vedúcemu zamestnancovi nepatrí mzdové zvýhodnenie podľa odsekov 1 a 2.