PetraBar
26.08.19,07:02
Dobrý deň,
prosim Vas viete mi poradit, na Fakture za ojazdene auto je odvolávka na smernicu 2006/112/EC, konkretne na článok 141 a 197. Neviem sa teraz z toho vysomarit, mam samozdanit a mam narok aj na odpocet?
Žabinka
26.08.19,07:07
ide o samozdanenie s nárokomn na odpočet..
Článok 197
1. DPH platí príjemca dodaného tovaru, ak sú splnené tieto podmienky:
a) zdaniteľná transakcia je dodanie tovaru uskutočnené v súlade s podmienkami stanovenými v článku 141,
b) príjemcom dodaného tovaru je iná zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba identifikované pre DPH v členskom štáte, v ktorom sa dodanie uskutočňuje,
c) faktúra vyhotovená zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená v členskom štáte príjemcu, spĺňa ustanovenia článkov 220 až 236.
Článok 141
Každý členský štát prijme osobitné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa DPH neuplatňovala pri nadobudnutí tovaru v rámci Spoločenstva uskutočnenému na jeho území v zmysle článku 40, ak sú splnené tieto podmienky:
a) tovar nadobudne zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v dotknutom členskom štáte, ale je identifikovaná pre DPH v inom členskom štáte;
b) tovar je nadobudnutý na účely jeho následného dodania v tom istom členskom štáte zdaniteľnou osobou uvedenou v písmene a);
c) tovar takto nadobudnutý zdaniteľnou osobou uvedenou v písmene a) je priamo odoslaný alebo prepravený z iného členského štátu ako z toho, v ktorom je táto osoba identifikovaná pre DPH, osobe, pre ktorú zdaniteľná osoba následné dodanie uskutočňuje;
d) príjemcom následného dodania je iná zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba, ktoré sú identifikované pre DPH v tom istom členskom štáte;
e) príjemca uvedený v písmene d) bol v súlade s článkom 197
určený za osobu povinnú platiť DPH za dodanie uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá nie je usadená na území členského štátu, v ktorom je daň splatná.
PetraBar
26.08.19,07:12
Ďakujem