SYLVI65
02.09.19,14:01
Dobrý dena zamestnávatelovi prišiel nedoplatok celkovo 4 eura z ročného zúčtovania zdravotneho poistenia za zamestnancov asi 50 zamestnancov ma nedoplatky od 0,01 do 0,05 centov, musíme vysporiadať i tieto centové rozdiely?dakujem
Zuzanka_ba
07.09.19,08:47
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/580/20190601
§ 19 Ročné zúčtovanie poistného (17)
Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká; v takom prípade výsledok ročného zúčtovania poistného oznamuje zdravotná poisťovňa poistencom a platiteľom poistného do 31. decembra kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý bolo ročné zúčtovanie poistného vykonané, elektronicky prostredníctvom internetového portálu alebo elektronickej podateľne alebo v listinnej podobe.

ZP poslala oznamenie o vykonani RZZP alebo Vykaz nedoplatkov kde vas ziada o zaplatenie?