lemon.
02.09.19,18:30
Dobrý deň.

Zamestnanec predložil faktúru vystavenú osobou, ktorá má živnosť v ČR. Osoba prenajíma apartmány v ubytovacom zariadení. Faktúra je vystavená na meno zamestnanca, všetky náležitosti spĺňa, nie je na nej len osobitne uvedená miestna daň. Snažili sme sa nájsť registráciu prenajímateľa v živnostenskom alebo obchodnom registri na SK ale zistili sme, že má živnosť len v ČR a aj to na iné služby. Môžeme akceptovať faktúru vystavenú takouto osobou?

Ďakujeme.
Mila123
02.09.19,18:57
daj si otázku, kde v zákone máš uvedené, že musí byť zaplatená miestna daň? nikde, ja by som to určite dala, resp. uznala...
pozri si stanovisko FS SR
lemon.
03.09.19,03:59
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Práveže sme s kolegyňou pozerali príklady z FS, kde je uvedený nasledovný prípad:

Príklad č. 10 - Ubytovanie u súkromníka bez živnostenského oprávnenia
Zamestnanec nám predložil doklad o ubytovaní za rekreáciu od osoby, ktorá nie je živnostníkom, ubytovanie poskytuje pod DIČ. Môžeme považovať takýto doklad za oprávnený pre účely §152a ZP?
Odpoveď

Pod pojmom "prenocovanie" sa podľa zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v z.n. p. rozumie prenocovanie fyzcikej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.Ubytovacie zariadenie je definované ako budova, priestor alebo plocha, v ktorom sa verejnosti celoročne poskytuje za úhradu prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku. Tieto základné pojmy sú zadefinované vo Vyhláške Ministerstva hospodársva SR z 26.júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do katefgórií a tried, ktorá je ustanovená podľa §30 ods.2 z.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v z.n.p. Kategorizácia sa vzťahuje na ubytovacie zariadenia, ktoré prevádzkujú podnikatelia poskytujúci ubytovanie a s ním spojené služby na základe živnostenského oprávnenia. Za oprávnené výdavky nemožno považovať úhrady vykonané na základe účtovného dokladu, ktorý zamestnancovi vystavila osoba, ktorá nemá živnostenské oprávnenie.
Jana Motyčková
03.09.19,08:43
AK je na faktúre prenájom a navyše nemá na poskytovanie ubytovania živnosť, neuznala by som.
Jana Motyčková
03.09.19,08:43
Práveže miestna daň sa v zákone uvádza (ale nebola myslená presne tak, ako je v zákone napísaná) (to ad Mila123)