skitn
06.09.19,22:01
Dobrý deň
Na stránke minedu.sk sa objavili vzory platových dekrétov pre pedagogických a odborných zamestnancov, kde sú zamestnancom vypočítané tieto príplatky po novom s komentármi. Teda, zamestnancom, ktorým boli priznané kreditové príplatky do 31.8.2019, je v týchto dekrétoch vypočítaných 6% z platovej tarify, platnej od 1.9.2019

Na stránke Verejná správa som našla toto:
Od 1. 9. 2019 je zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypustené ustanovenie § 14 ods. 2 až 5 zákona, podľa ktorého sa do 31. 8. 2019 určoval a poskytoval kreditový príplatok pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. Zároveň sa uvedený kreditový príplatok poskytovaný uvedenej skupine zamestnancov bude od 1. 9. 2019 podľa § 32g zákona poskytovať ako príplatok za profesijný rozvoj. Z dôvodu, že od 1. 9. 2019 nie je v zákone ustanovenie na výpočet kreditového príplatku, nebude možné bývalý kreditový príplatok vypočítavať z aktuálnych platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, ale bude sa poskytovať vo výške, v akej sa zamestnancom poskytoval do 31. 8. 2019.
Zdá sa mi to logické, lebo naozaj novelizácia 355/2003 nedefinuje, ako vypočítať kreditový príplatok, a hovorí, že sa má vyplácať ten, určený do 31.8.2019 až do 31.8.2026.
avalik
07.09.19,21:41
ved to v prechodnych ustanoveniach uvedene § 32g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.
skitn
08.09.19,06:47
To znamená čo? že Z dôvodu, že od 1. 9. 2019 nie je v zákone ustanovenie na výpočet kreditového príplatku, nebude možné bývalý kreditový príplatok vypočítavať z aktuálnych platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, ale bude sa poskytovať vo výške, v akej sa zamestnancom poskytoval do 31. 8. 2019.

veľa z riaditeľov ide vypočítať kreditový príplatok z nových platových taríf.
avalik
08.09.19,12:29
Pre ped. zamestnancov už kreditový príplatok od 1.9.2019 neexistuje ... tí, čo ho mali priznaný k 31.8.2019 majú ho od 1.9.2019 vyplácaný ako "príplatok za profesijný rozvoj" v sume kreditového príplatku k 31.8.2019. ... Nie je tam žiadny odkaz na prepočítanie k 1.9.2019.

Príplatky za profesijný rozvoj priznané od 1. 9. 2019 sa riadia § 14e.
skitn
08.09.19,14:07
Ďakujem za odpoveď
af70
19.09.19,17:17
Teda príplatok za profesijný rozvoj by sa mal počítať z aktuálnej platovej tarify 6% a 12%. ak je to poľa §14e.
Čakáme na usmernenie z MŠ SR, je veľa nejasností ohľadne tejto témy.
anika
20.09.19,07:02
Odpoveď z MŠ:
Kreditový príplatok priznaný podľa predpisov účinných do 31.8.2019, s účinnosťou od 1.9.2019 sa vypláca ako príplatok za profesijný rozvoj z platovej triedy a pracovnej triedy PZ a OZ, do ktorej je PZ a OZ zaradený.
Kreditový príplatok podľa predpisov účinných do 31.8.2019 sa vypočítal tiež z platovej triedy a pracovnej triedy PZ a OZ, do ktorej bol PZ a OZ zaradený, a na základe tohto istého princípu sa vypočítava aj príplatok za profesijný rozvoj.
To znamená, že ak sa zvyšuje platová tarifa PZ a OZ, príplatok sa vypočítava z novej výšky platu.
Analogicky - z právnej teórie vyplýva, že ak zákon niečo explicitne neustanovuje, tak použije sa právna úprava, ktorá k tej danej veci, resp. prípadu je najbližšia.

S pozdravom
Mgr. Hilda Dudáková
vedúca oddelenia
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov rezortu
hlavný štátny radca | osobný úrad