lml
09.09.19,17:23
Nedávno som sa nechala zapísať ako mediátorka na MS SR. Pridelili mi evidenčné číslo a IČO. Avšak mám aj s.r.o. - čku a preto som si nechala na základe získaného oprávnenia zapísať do obchodného registra aj predmet podnikania s označením Výkon činnosti mediátora. Zápis do OR prebehol úplne bezproblémovo. Avšak teraz mám dilemu, lebo neviem, aké moje údaje mám uviesť v dohode o začatí mediácie. Zákon je totiž v tomto smere len veľmi strohý, nakoľko hovorí len, že Dohoda o začatí mediácie má obsahovať presné označenie mediátora a jeho kancelárie. Ja viem, že mediátor môže byť len fyzická osoba, avšak rovnako viem, že môžem mediáciu fakturovať aj na s.r.o., v ktorej túto činnosť zastrešujem. Problém je v tom, že ako mediátorke mi pridelili samostatné IČO (DIČ ako mediátor - FO zatiaľ nemám a ani neviem, či oň musím osobitne požiadať, keďže ako FO mediácie fakturovať nebudem). Moja s.r.o. má svoje vlastné IČO aj DIČ a preto by som sa chcela s niekým poradiť, že či mám v dohode o začatí mediácie uvádzať IČO, ktoré mi bolo pridelené ako fyzickej osobe, alebo tam mám uvádzať všetky údaje mojej s.r.o., ktorá má výkon činnosti mediátora zapísanú medzi predmetmi podnikania a na ktorú budem túto činnosť aj fakturovať.

Za každú odpoveď vopred ďakujem.
lml
10.09.19,11:41
A ty si asi padol z neba učený, však?
Martin Biskupič
10.09.19,14:22
ja vykonávam mediáciu ako szčo a tak aj fakturujem. neviem ako sa na fakturáciu na s.r.o. pozerá daňový úrad, ale chcem upozorniť na jednu vec:

ako ste vraveli, mediáciu môže vykonávať iba mediátora ako fyzická osoba podnikateľ. mediácia začína na základe dohody, ktorej podstatnou náležitosťou je označenie strán sporu, mediátora, a odmena mediátora (a ďalšie). mediátor ako FO - podnikateľ tam musí byť jednoznačne uvedený aj jeho odmena.

nie je vylúčené aby k tejto dohode pristúpili aj iné subjekty, napr. ako je to v prípade mediačných centier. Mediačné centrum účtuje a mediátor mediáciu vykonáva. Preto v dohode o začatí sú min. štyri subjekty - dve strany sporu, mediátor a mediačné centrum.

v každom prípade, účtovaním na s.r.o. sa zodpovednosti za svoju činnosť mediátor nemôže zbaviť, aj keď to určite má vplyv na daňové a odvodové povinnosti mediátora.
lml
10.09.19,16:11
Ďakujem, som naozaj rada, za serióznu odpoveď.
V každom prípade mi je jasné, že som nepoložila celkom jednoduchú otázku, pretože drvivá väčšina mediátorov fakturuje ako FO. V obchodnom registri som našla len zopár s.r.o.-čiek, ktoré nie sú mediačnými centrami a majú mediačnú činnosť zapísanú medzi predmetmi podnikania (rovnako ako v mojom prípade).
Na finančnej správe mi povedali len toľko, že aj keď nebudem mediácie fakturovať ako podnikajúca FO, mala by som požiadať o pridelenie DIČ s tým, že pokiaľ si poriešim príjmy cez sro, nemusím ako FO podávať daňové priznanie (čo je logické, lebo pokiaľ nebudem mať ako FO z tejto činnosti žiadny príjem, nemusím ani podať ako FO daňové priznanie). Avšak na finančnej správe mi nevedeli povedať jednoznačne, či vôbec môžem fakturovať mediácie na sro (čo aj chápem, lebo mediácia podlieha osobitnému predpisu a finančná správa sa týmto predpisom neriadi a ani naň nie je školená). Povedali mi však, že pokiaľ mi obchodný register zapísal medzi predmety podnikania výkon činnosti mediátora, z najväčšou pravdepodobnosťou by nemal byť problém fakturovať túto činnosť na sro.
Túto istú otázku som taktiež položila na ministerstve spravodlivosti - odbor dohľadu nad právnickými profesiami, kde majú na starosti zápis mediátorov do registra mediátorov. Rovnako však absolútne nevedeli povedať, či je možné túto činnosť vykonávať/fakturovať pod vlastnou sro-čkou.
Jedna vec je samozrejme istá. Veškerú zodpovednosť za výkon mediácie nesiem ako FO. Pokiaľ budem túto činnosť fakturovať na sro, zodpovednosti sa ako FO zbaviť nemôžem, resp. sa to nedá a ani o to nemám záujem. Je to podľa mňa podobný prípad, ako keď niekto vykonáva pod svojou sro nejakú viazanú alebo remeselnú živnosť a musí ustanoviť zodpovedného zástupcu za túto činnosť. Zodpovedným zástupcom môže byť rovnako len fyzická osoba s patričnou odbornou spôsobilosťou, ktorá za danú remeselnú alebo viazanú živnosť zodpovedá. Takže takto nejak to podľa mňa funguje aj v prípade mediácii. Akurát na rozdiel od živnostenského zákona zákon o mediácii neobsahuje takú právnu úpravu, ktorá by na danú otázku dávala jednoznačnú odpoveď.

Ešte len spomeniem, čo mi poradila moja školiteľka. Aby som v dohode o začatí mediácie uviedla všetky identifikačné údaje mňa ako mediátora - FO a v ďalšej časti, ktorá musí upravovať odmenu mediátora, aby som špeciálne uviedla, že spôsob úhrady sa uskutoční na základe faktúry, ktorú vystaví moja sro + tam uvediem aj všetky fakturačné údaje mojej sro.

Ak by mal niekto nejaké ďalšie skúsenosti s fakturáciou mediácie na sro, budem moc vďačná za každú radu a ešte raz ďakujem.
Martin Biskupič
10.09.19,16:56
S tým súhlasím - jednoznačne musí byť špecifikovaný mediátor. Tiež, ak má byť suma fakturovaná inou s.r.o., musí to byť v dohode špecifikované, za čo je takáto suma fakturovaná.

To, že majú s.r.o. zapísaný predmet podnikania "mediácia" je sporné medzi odborníkmi - nikto presne nevie povedať, či je to ok.. pravdou je, že tetušky na obchodnom registri pri zápise nemajú moc čas študovať zákon o mediácii.

Podstatou by malo zostať, že klient by mal dostať 100% informácie, kto vykonáva samotnú činnosť, kto účtuje a za čo.

Ale samého by mal zaujímal pohľad iných odborníkov /advokátov, daňových poradcov/
lml
10.09.19,17:38
Ďakujem, aj s týmto komentárom sa plne stotožňujem. Tiež by ma zaujímal nároz iných odborníkov, lebo nerada sa spolieham len na ten vlastný:D Otázne je najmä to, či je potrebné nejako špeciálne právne a účtovne ošetriť prenos príjmov FO na sro. Ak sa na to pozriem čisto z právneho hľadiska tak, prakticky ani ja to nevnímam úplne jednoznačne, lebo odmena mediátora je príjem, ktorý patrí mne ako podnikajúcej FO. Pokiaľ sa tohto príjmu jednoducho vzdám v prospech sro, domnievam sa, že z právneho hľadiska sa bude zrejme jednať o darovanie na základe ústnej darovacej zmluvy medzi mnou a mojou sro. Toto zákon síce nezakazuje, ale aj tak by som bola radšej keby to bolo zákonom viac upravené (napr. ako v zákone o advokácii, ktorý upravuje výkon advokácie aj v sro - a to v poziívnom aj negatívnom zmysle).
Každopádne sa obávam, že s tetušami na obchodnom registri máte pravdu, ale aspoň sa tým budem môcť brániť v prípade nejakej kontroly, lebo je to prakticky ich chyba, ak mi umožnili zapísať a teda aj podnikať v niečom v čom by som ako sro možno ani nemala, i keď dúfam, že môžem:-D
buchač
10.09.19,18:13
lml (Dnes 18:38)
Každopádne sa obávam, že s tetušami na obchodnom registri máte pravdu,
========================
Očúvajú tetka...taká poznámka.

Ja sa ale každopádne obávam, že každopádne bude mediácia ťažkopádna.

...a z toho popísaného mi skôr vyplýva, že samotná mediácia je na vedľajšej koľaji...tu ide skôr o love.

Školiteľka ??? Kuwa, to čo má znamenať ? To sú nejaké kurzy na mediátora ?
Šak poďme robiť školenia aj pre iné právnické povolania...notár, advokát, sudca, exekútor.

...a potom to aj tak vyzerá v právnickom sektore...ergo na hovno.
marjankaj
10.09.19,18:20
Buchy a čo sa čuduješ. Ani bývalý prezident neštudoval právo a napriek tomu, že mal kopu poradcov, si právo vysvetľoval po svojom. Vlastne mal iba iný názor ako daňový kontrola. O pozemku ani nehovorím. A čo všetko sa ešte neprevalilo.:eek:
avalik
10.09.19,20:53
vyjadrim sa len k FO - mediátorovi

zapísaním do registra mediátorov sa stáva podnikateľom a teda má povinnosť:

- registrácia na dan z príjmov (pridelenie DIČ, prijmy podla § 6 ods. 1, pism. c) ZoDP) - do konca nasledujuceho mesiaca po zapise do registra (§ 49a ods. 1 ZoDP) .... povinnost komunikovat s financnou spravou elektronicky ( § 14 ods. 1, pism. a) danoveho poriadku)

- zdravotne poistenie - oznamit do 8 dni od zapisu do registra, ze sa stala SZCO, preddavky na zdravotne poistenie (vysku vysvetlia v ZP)

- socialne poistenie - po registracii nic - nevznika povinne soc. poistenie (ale ani narok na davky napr. nemocenske, materske, nezaratava sa do dochodku) ... az po podani danoveho priznania, ak dosiahne ustanovenu vysku prijmov (SP posle info o povinnosti platit odvody)