lml
09.09.19,17:46
Prepáčte, neviem ako si mám vysvetliť nasledovné:

Ako vyplýva z § 14 ods. 2 prvá veta zákona o mediácii, mediácia sa začína uzavretím dohody o začatí mediácie.
V § 14 ods. 3 sa uvádza, že mediátor je povinný vždy a aj písomne poučiť strany, že ak čo i len jedna zo strán alebo mediátor so začatím mediácie podľa odseku 2 pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona (ďalej len "register listín") a mediácia sa končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín; na tento účel mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii konať.

Vyššie uvedenému odseku vôbec nerozumiem. Veď, keď niekto nesúhlasí so začatím mediácie, nebude chcieť ani uzavrieť dohodu o začatí mediácie. Ako mám teda ako mediátor uložiť takúto dohodu do Not. centrál. registra, pokiaľ s ňou zákon spája podmienku, že musí byť uzavretá, t.j. podpísaná osobami zúčastnenými na mediácii.

Vopred veľmi ďakujem za Vašu odpoveď.
143nora
09.09.19,20:02
Ak to nevieš , ako chceš robiť mediátora ?
lml
10.09.19,11:38
V prvom rade s mediácimi len začínam, a toto nám na kurze nevysvetlili. A v druhom rade, ak mi ty vieš na to odpovedať, prečo tak nespravíš? Bolo by to určite inteligentnejšie ako dávať provokatívne otázky.
Martin Biskupič
10.09.19,13:05
toto ustanovenie nehovorí o samotnom súhlase so začatí mediácie, ale o spôsobe, akým začne.

prvú vetu § 14 ods. 2 ste nekompletne citovali - hovorí, že mediácia sa začína uzatvorením dohody a zápisom v knihe mediácii. Teda splnením dvoch podmienok naraz. Ak by ste iba uzatvoril dohodu ale nezapíšete to do knihy mediácii, nikdy mediácia nezačala.

Odsek 3 § 14 hovorí, že ak čo i len jedna strana nesúhlasí so začatím mediácie podľa odseku 2 (uzavretím dohody a zápisom v knihe mediácii), tak je potrebné dohodu dať vložiť do notárskeho registra, a teda mediácia začne uzatvorením dohody a vložením dohody do registra. Samozrejme, aj v takomto prípade je potrebné zapísať mediáciu v knihe mediácii, ale tento zápis má už len formálny charakter.

Tento druhý odsek tam je najmä pre prípad, ak účastníci mediácie nedôverujú mediátorovi, že si plní svoje zákonné povinnosti (disponovať pevne zviazanou knihou mediácii, zapisovať do nech chronologicky mediácie a pod.) a chcú mať relevantné potvrdenie o tom, že mediácia skutočne začala... najmä s ohľadom na účinky začatia - prerušenie plynutia premlčania a preklúzie, zákonná mlčanlivosť.
lml
10.09.19,16:52
Ďakujem, veľmi dobrá odpoveď. Už mi je to jasné. Takže hovoríme o situácii, kedy obe strany súhlasia so začatím mediácie, dohodu o začatí mediácie podpíšu a podpíšu sa prípadne aj do knihy mediácií, avšak začnú mať, alebo aspoň jedna zo strán alebo aj samotný mediátor začne mať pochybnosti, či mediácia skutočne relevantne začala. V takom prípade sa dohoda vloží do registra listín. Následne môže mediácia ďalej pokračovať a po jej skončení, by sa malo vyhotoviť potvrdenie o skončení mediácie a to opätovne vložiť do registra listín.
Martin Biskupič
10.09.19,17:05
v podstate áno.. len doplním, že mediátor by nemal mať pochybnosti, či mediácia začala :)

poviem príklad kedy je to vhodné použiť - ak riešite spor za 5 korún, tak aj mediátorovi aj stranám by mohlo stačiť obyčajné začatie mediácie zápisom do knihy.. ak je riešený spor za milión, strany sporu by sa radšej nemali spoliehať na zápis v knihe mediácii a mali by žiadať uloženie v registri. Ak by dodatočne na súde chceli preukázať začatie mediácie (a účinky prerušenia plynutia lehôt), potvrdenie im alebo súdu vydá priamo notár. Takáto ochrana by mala byť aj v záujme samotného mediátora.

a tiež pozor, o možnosti podľa § 14 ods. 3 je mediátor povinný poučiť strany vždy aj písomne.. takže ideálne to je dať priamo do dohody o začatí.
lml
10.09.19,17:44
To som si do nej aj hneď dala:-) všetky povinné poučenia chcem mať písomne. Ste naozaj veľmi milý, mooc ďakujem!
143nora
11.09.19,07:37
Blbý príklad

Spor o 5 korún
aj spor o 5 €
netreba mediovať
ale vyriešiť vyplatením do 2 minút
buchač
11.09.19,07:41
lml (Včera 12:38) V prvom rade s mediácimi len začínam, a toto nám na kurze nevysvetlili. A v druhom rade, ak mi ty vieš na to odpovedať, prečo tak nespravíš? Bolo by to určite inteligentnejšie ako dávať provokatívne otázky.
====================
Ako som inde spomenul...?
KURZ na mediátora ??? Choré !!!

Inteligentnejšie otázky ? Súhlasím...len vystáva otázka, prečo je v zadaní hlúpa otázka.
143nora
11.09.19,07:48
Prídem bez praxe z ulice
pozriem vľavo šikmo hore
-
a poviem si
- nemám síce prax s ekonomikou/právom/ľuďmi/stavbami/strojárinou/obchodom , ale
- mohla by som robiť mediáciu
- urobím si kurz
- a budem to vedieť

PS
Nie je to síce také nebezpečné ako
-
urobiť si kurz na drezúru tigrov
143nora
11.09.19,07:51
ja , ak by to už bolo nutné robiť mediáciu , tak
- zákony mám prečítané dnes
- zajtra im aj rozumiem
- pozajtra ich viem použiť

PS
ale kedže to nutné nie je , tak zákony nejdem čítať