EvaB.
10.09.19,06:34
Občianske združenie prijalo tento rok na účet združenia peniaze z podielu zaplatenej dane. Bude zrušené ku koncu roka - zatiaľ takáto nejasná formulácia. Predpokladám teda, že najneskôr k 31.12. Podľa §50 ods.9 zákona o dani z príjmov bude musieť teda vrátiť tieto peniaze. Nerozumiem ale celkom tejto vete v zákone: Ak sa zruší prijímateľ do 12 mesiacov po poukázaní podielu zaplatenej dane správcom dane, je povinný najneskôr ku dňu zrušenia vrátiť podiel zaplatenej dane správcovi dane miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa.
Odkedy beží lehota 12 mesiacov?
Ďakujem.