eviinka33
17.09.19,20:46
Prosím, vedeli by ste mi tak všeobecne vysvetliť, aké sú rozdiely medzi príkaznou zmluvou a zmluvou o dielo? Resp. čo je výhodnejšie uzatvoriť, aké povinnosti z nich vyplývajú. Napr. keď si firma najme súkromnú osobu, aby pre ňu urobila prieskum a po odovzdaní výsledkov mu vyplatí dohodnutú odmenu = má radšej uzatvoriť príkaznú zmluvu alebo zmluvu o dielo? Príslušné paragrafy v Občianskom zákonníku som prečítala, ale stále mi nie sú jasné rozdiely v týchto zmluvách. Ďakujem moc.
Mária27
17.09.19,19:33
Od zmluvy o dielo sa príkazná zmluva odlišuje výsledkom - príkazná nemusí mať výsledok; ak ho má (napr. obstaraná vec), nie je tá vec priamym výsledkom príkazníka.
Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu obstarať nejakú vec alebo vykonať nejakú činnosť. Záväzok povinnej osoby je v zmluve - vykonať činnosť, nie dosiahnuť nejaký výsledok. Riziko dosiahnutia výsledku znáša príkazca. Ak vykoná riadne všetko na čo sa zaviazal, nezodpovedá za to, že sa očakávaný výsledok dostaví, Tým sa odlišuje od zmluvy o dielo.
Príkazná zmluva môže nahradiť pracovnú zmluvu. Vo vašom prípade je vhodná.