matusisko
19.09.19,11:07
Musí pedagóg pred nástupom do zamestnania absolvovať LEKÁRSKY POSUDOK o zdravotnej spôsobilosti na prácu, našla som, že povinnosť majú len tí, čo spadajú do kateg. 3,4....učitelia sú v 2......jedine ak je to podľa nejakého osobitného predpisu...no neviem nič nájsť ohľadom toho. Viete mi niekto poradiť???? Lebo ak je to povinnosťou zamestnávateľa pred začatím PP, určite to treba zamestnancovi aj preplatiť.
willma
19.09.19,10:37
a čo na to zazmluvnený bezpečnostný technik a PZS? Lebo zákon hovorí nasledovne: Na základe zákona 124/2006 §6 ods. (1) písm. o) je zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu,6aa) schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

Čo sa týka nákladov na vstupné lekárske prehliadky, ako aj ostatných nákladov v súvislosti s BOZP tie upravuje ten istý zákon a paragraf, ale ods. (11) Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.
buchač
19.09.19,10:43
Nejak mi to hlava neberie, tie náklady.
Ak by som to vzal z inej strany, na inom príklade ?
Niekto má záujem o prácu vodiča v MHD. Takže budúci zamestnávateľ by mal preplatiť lekársky a psychologický posudok každému záujemcovi...teda aj tým, ktorí by neboli prijatí ?
willma
20.09.19,05:49
je potrebné vyberať si ľudí s rozvahou, ale zas na LPP sa posielajú ľudia až po vstupnom pohovore, ked už je skoro isté, že budú na pracovné miesto prijatí.
zhv
20.09.19,08:44
Musí podľa §16 zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancov