skola
19.09.19,22:54
Ahojte, nemá náhodou niekto z Vás zmluvu - alebo vzor zmluvy - o dobrovoľníckej činnosti športovcov, - na odmeňovanie trénerov v malom hádzanárskom športovom klube. Naši tréneri doteraz boli odmeňovaní na základe PZ, a odmeny aj s odvodmi zobrali cca 60% dotácie, na činnosť nezostalo skoro nič. Teraz by sme prešli na spôsob odmeňovania - ako dobrovoľníci v športe. Nikde nenájdem vzor zmluvy, čo má obsahovať atď....

ďakujem Vám.
avalik
20.09.19,06:00
Najprv čítať zákon o dobrovoľníctve

Je tam napr. toto:

§ 2

Dobrovoľník
(1) Dobrovoľníkom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia bez nároku na odmenu vykonáva pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech dobrovoľnícku činnosť založenú na svojej schopnosti, zručnosti alebo vedomosti a spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, ak dobrovoľnícku činnosť

a) vykonáva mimo svojich pracovných povinností, služobných povinností a študijných povinností vyplývajúcich jej zo zákona, z pracovnej zmluvy, zo služobnej zmluvy, zo študijného poriadku alebo z iného obdobného pre neho záväzného dokumentu,

b) nevykonáva pre orgán alebo funkcionára právnickej osoby, ktorej je členom, zamestnancom, žiakom alebo študentom,

c) vykonáva mimo svojho podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti.

(2) Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti (ďalej len „zmluva“) uzavretej s osobou so sídlom alebo pobytom na území Slovenskej republiky, pre ktorú vykonáva dobrovoľnícku činnosť (ďalej len „prijímateľ dobrovoľníckej činnosti“) alebo s právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech (ďalej len „vysielajúca organizácia“) alebo ak vykonáva dobrovoľnícku činnosť ako člen vysielajúcej organizácie.
misoft
20.09.19,18:30
Jednoducho povedané.... keď ako dobrovoľníci v športe, tak za vatikánsku menu - Pán Boh zaplať!
avalik
21.09.19,01:16
čítať zákon, ja som citovala len k odmene ... niečo sa preplácať dá
misoft
21.09.19,09:26
"Teraz by sme prešli na spôsob odmeňovania - ako dobrovoľníci v športe." - toto sa pýtala - takže vatikánska mena (ergo po taliansky = SATARMO :D)
avalik
21.09.19,10:08
je odmenovanie a "odmenovanie"
Katy a R
21.09.19,10:45
máš to definované priamo v zákone - k financiám kuk písm e odstavca 2☺ zze/2011-406/6