lesnakj
25.09.19,20:31
Dobrý deň, som fyzická osoba SZČO a mám v prenajatých priestoroch predajňu - prevádzku. Miesto podnikania som mal na adrese bydliska.
Zakúpil som s manželkou nehnutelnosť kde som sa rozhodol presťahovať prevádzku-predajňu.
Na živnostenskom úrade som bol zmeniť adresu miesta podnikania aj adresu prevádzky na novú adresu.
Ktorú adresu mám uvádzať na vystavených a prijatých faktúrach? Adresu bydliska alebo adresu miesta podnikania alebo adresu prevádzky?
Adresa prevádzky a miesta podnikania je teraz rovnaká. Ďakujem.
Onko
25.09.19,20:11
Miesto podnikania
marjankaj
25.09.19,21:14
Pre platiteľa DPH platí toto:
§74 Obsah faktúry
(1) Faktúra vyhotovená osobou podľa § 72 musí obsahovať
a)
meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,

Inak ak nie je platiteľom DPH, tak nejde o faktúru aj keď sa to ľudovo tak nazýva, platí obchodný zákonník:

§ 3a
(1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len „obchodné dokumenty“) uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.