Džejn
26.09.19,08:26
Dobrý deň,
Môže sa nadmerný odpočet odpočítať aj čiastočne? Za mesiac 7/2019 som mala vysoký nadmerný odpočet. Za mesiac 8/2019 mám daňovú povinnosť ale v nižšej sume ako bol nadmerný odpočet. Napr. Odpočet 500 eur. povinnosť 300 eur.
Môžem si to započítať iba v tej výške 300 eur? Alebo sa to môže iba v plnej výške a musím zaplatiť 300 a oni mi potom vrátia plnú sumu....
ďakujem.
Tweety
26.09.19,06:31
A pozrela si do Zákona o dph?
§79
(1)Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období s výnimkou podľa odseku 2. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet od vlastnej daňovej povinnosti v nasledujúcom zdaňovacom období, daňový úrad vráti neodpočítaný nadmerný odpočet alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol alebo do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, ak platiteľ nebol povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období, v ktorom nadmerný odpočet vznikol. Ak platiteľovi vznikne nadmerný odpočet v poslednom zdaňovacom období, v ktorom prestal byť platiteľom, nadmerný odpočet daňový úrad vráti do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie obdobie. Na účely tohto zákona sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru vyrubenej colným úradom.
(2)Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak
a)zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
b)platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, a
c)platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného podľa osobitných predpisov29b) v súhrne viac ako 1 000 eur.
(3)Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.
Tweety
26.09.19,06:38
Dobrý deň,
Môže sa nadmerný odpočet odpočítať aj čiastočne? Za mesiac 7/2019 som mala vysoký nadmerný odpočet. Za mesiac 8/2019 mám daňovú povinnosť ale v nižšej sume ako bol nadmerný odpočet. Napr. Odpočet 500 eur. povinnosť 300 eur.
Môžem si to započítať iba v tej výške 300 eur? Alebo sa to môže iba v plnej výške a musím zaplatiť 300 a oni mi potom vrátia plnú sumu....
ďakujem.
Prečo debata?
Džejn
26.09.19,07:39
Áno pozrela, viem že tam stojí alebo jeho neodpočítanú časť.... len som si chcela byť istá... že som to správne pochopila..... Raz mi jeden právnik povedal, že paragraf je preto krivý, aby sa dal obísť.... A mám pocit, že sú aj tak písané, aby si ich každý vysvetlil po svojom. Tak pardon, že som obťažovala....:rolleyes:
Tweety
26.09.19,07:44
No, ak máš daňovú povinnosť 300 a odpočet 500, tak si 500 nemáš z čoho odpočítať. Jednoducho odpočítaš len do výšky daňovej povinnosti, teda 300, tu zákon nemôžeš nijako obísť ako radil právnik.