irena.martiniskova
14.10.19,09:31
Ahoj, mám otázku, aké náležitosti musí obsahovať zálohová faktúra a následne daňový doklad k prijatej zálohovej platbe pokiaľ dodávateľ je s.r.o. a platiteľ DPH, záloha je za služby ubytovania, ktoré bude uskutočnené napríklad v ďalšom roku na území slovenska a odberateľ je fyzická osoba teda nieje platcom DPH? Musí tento daňový doklad k prijatej zálohe obsahovať okrem mena aj adresu bydliska? Je vôbec potrebné vystavovať nejaký doklad k tej zálohe? Lebo na fyzickú osobu neplatcu by sa nemusela vystavovať faktúra - daňový doklad k prijatej zálohe ale nechápem potom ako si to účtovníčka zúčtuje keď to bude mať na účte? Ďakujem za odpoveď.
monika474
14.10.19,08:55
Podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti:

a) meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,
b) meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
e) dátum vyhotovenia faktúry,
f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g) základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
h) uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení alebo slovná informácia "dodanie je oslobodené od dane",
i) výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej úpravy v § 66,
j) slovnú informáciu "vyhotovenie faktúry odberateľom", ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 6,
k) slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby,
l) údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
m) slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie", ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65,
n) slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar", "úprava zdaňovania prirážky - umelecké diela" alebo "úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety a starožitnosti", a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa § 66,
o) meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla alebo bydliska a jeho osobitné identifikačné číslo pre daň, ak zahraničná osoba je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa.
marjankaj
14.10.19,13:17
Podľa §72/1a a1g si povinná vystaviť faktúru. Čo ti na tom nie je jasné?

§72 Osoby povinné vyhotoviť faktúru
(1)Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri
a)dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
g)prijatí platby pred dodaním služby podľa písmen a) až c),
Tweety
14.10.19,13:58
Vystaví doklad k prijatej platbe(faktúru) so ZD a dph a tú odvedie.
irena.martiniskova
14.10.19,14:00
Zákon som si prečítala ale pochopila som to tak , že zdaniteľná osoba je predsa subjekt ktorý je platcom dane.

Napíšem konkrétny príklad.

Firma s.r.o. ktorá je platiteľom dane poskytuje ubytovacie služby na území slovenskej republiky, takúto službu ide poskytnúť Jankovi Mrkvičkovi v sume 500 s DPH € v termíne od 02.02.2020-04.02.2020. Janko Mrkvička Firme s.r.o. pošle dňa 14.10.2019 na účet zálohu v sume 200 €. Musí Firma s.r.o. vystaviť nejaký doklad? Ak áno tak aký? Aké údaje si od fyzickej osoby Jožka Mrkvičku musí vyžiadať?

Ďakujem
irena.martiniskova
14.10.19,14:04
To som predpokladala ale teda na tejto faktúre musí byť okrem mena a priezviska fyzickej osoby aj jeho adresa?
Tweety
14.10.19,14:10
Áno, veď to, čo musí obsahovať faktúra, je uvedené v §74. Máš to tu už aj zodpovedané.
pavol54
14.10.19,18:00
a prečo by mala niečo iné vystavovať . Vystavila faktúru ty cez účet vykonáš úhradu naraz alebo po častiach To že prebehla transakcia je vo výpisoch z účtov.
marjankaj
14.10.19,18:18
Ja naozaj netuším, kto je Janko Mrkvička ani prečo pošle firme nejaké peniaze(ja napríklad žiadnej firme neposielam len tak nejaké peniaze), ale zákon hovorí:

§3 Zdaniteľná osoba
(1)Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.
(2)Ekonomickou činnosťou (ďalej len „podnikanie“) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov,1) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku; ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.