vilob
28.10.19,08:45
Dobrý deň. Manžel si zakladá živnosť ako predajca ojazdených automobilov. Automobily bude vo väčšine dovážať z krajín EÚ. Je platca DPH. Má nejaké povinnosti voči úradom, ktoré sa týkajú vyslovene len predajcov automobilov?Mám na mysli zasielanie nejakých výkazov o dovezených a predaných vozidlách, prípade niečo iné.. Ďakujem vám za pomoc.
Žabinka
28.10.19,08:15
pre DÚ, pozri:
Zákon o DPH, §70 Vedenie záznamov
(6)Platiteľ, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte na účely ďalšieho predaja a tento tovar je odoslaný alebo prepravený do tuzemska, je povinný viesť záznamy o tomto tovare. Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať
a)meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte,
b)hodnotu tovaru,
c)identifikačné číslo vozidla VIN,28e)
d)počet najazdených kilometrov,
e)dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,
f)dátum vyhotovenia faktúry,
g)dátum nadobudnutia tovaru,
h)údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.
(7)Platiteľ je povinný za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom kúpi tovar podľa odseku 6, doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania záznamy podľa odseku 6. Záznamy sa podávajú na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.
(8)Ak platiteľ nedoručí záznamy podľa odseku 6 daňovému úradu, doručí záznamy oneskorene alebo uvedie v záznamoch nepravdivé údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť protiprávneho stavu.
(9)Záznamy podľa odsekov 1 až 6 sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

to znamená, že za každý mesiac, kedy nadobudne z IČŠ vozidlo, musí poslať - tak ako DP DPH a KV, aj Záznam o motorových vozidlách, tlačivo je tam, kde DP DPH a KV..
vilob
28.10.19,08:38
Ďakujem krásne! Je následne nejaká ďalšia oznamovacia povinnosť, keď bude dané vozidlo predávať?
Žabinka
28.10.19,08:44
nie, iba pri nákupe..
vilob
28.10.19,09:00
Ďakujem krásne!
vilob
24.02.20,08:26
Keďže už uplynul nejaký čas odkedy sa manžel rozhodol venovať tejto činnosti, mám znovu pár otázok z praxe:

1. Manžel má už roky zriadenú živnosť na „Nákup a predaj tovaru- maloobchod aj veľkoobchod“. Keď si chcel na živnostenskom úrade rozšíriť živnosť ako predajca ojazdených automobilov bolo mu povedané, že pokiaľ už má zriadenú živnosť na „Nákup a predaj tovaru“ tak nieje potrebné zriaďovať ďalšiu živnosť špeciálne ako predajca automobilov. Je toto tvrdenie správne? Môžem sa spoľahnúť, že skutočne nepotrebuje živnosť špeciálne ako Predajca ojazdených automobilov?
2. Manžel je platca DPH na Slovensku. V januári 2020 kúpil ojazdený automobil (za účelom jeho ďalšieho predaja) od platcu dph v Nemecku. Predávajúci nemec uviedol vo faktúre, že postupuje podľa osobitného režimu uplatňovania DPH, dph odvádza len z marže. Faktúra teda bola vystavená bez dph. Manžel bude pri predaji tohto automobilu taktiež uplatňovať osobitný režim. Faktúru za nákup tohto vozidla, keďže bola vystavená bez dph, uvádza manžel v daňovom priznaní DPH ako samozdanenie?
3. Manžel zakúpil od tej istej nemeckej spoločnosti aj automobil, ktorý sa rozhodol ponechať si ako súkromné vozidlo. Zakúpil ho však riadne na faktúru, kde je uvedené aj jeho DIČ. V podstate až po dovezení auta na Slovensko sa rozhodol, že si ho ponechá na súkromné účely. Ako postupovať v tomto prípade? Musí taktiež odoslať na DÚ tlačivo „Záznam o zakúpených motorových vozidlách“? A ako túto faktúru vysporiadať v účtovníctve, aby auto uvedené vo faktúre nebolo v účtovníctve evidované ani ako HIM a ani ako tovar?

Ďakujem krásne za odpovede!
vilob
24.02.20,08:32
Ešte mi napadla otázka č. 4
Príklad: Manžel zakúpi jazdené vozidlo z Nemecka, nemec uplatňuje osobitný režim zdaňovania. Cena za vozidlo je vo faktúre uvedená v sume 1000 eur. Nieje vyčíslené DPH ani základ dane. Okrem tejto faktúry má manžel ďalšiu faktúru za dovoz automobilu v sume 200 eur. Manžel sa rozhodol auto predať, taktiež uplatňuje osobitný režim. Predáva ho za sumu 2000 eur. Z akej sumy bude odvádzať manžel dph? zo sumy 1000 eur (predajná cena auta mínus nákupná cena auta) alebo zo sumy 800 eur (predajná cena auta mínus nákupná cena auta mínus náklady na prepravu)? Ďakujem!!!
vilob
24.02.20,21:28
Poprosím o radu - otázka položená ako posledný komentár. ďakujem!
Žabinka
24.02.20,21:53
1. živnosť Maloobchod a veľkoobchod zahŕňa o.i. aj 19.1.19 Maloobchod a veľkoobchod s motorovými vozidlami s ojazdenými motorovými vozidlami, s náhradnými dielmi pre motorové vozidlá, s autodoplnkami, s motocyklami a náhradnými dielmi pre motocykle.
2. keďže nákup aj predaj bol v režime osobitná úprava, nejde o samozdanenie, nemôžeš skombinovať dva rôzne režimy.
3. v Zázname o zakúpených motorových vozidlách sa uvádzajú len vozidlá určené na ďalší predaj.
4. fa za dovoz vstupuje do OC, takže pri predaji zdaňuje rozdiel 800€.
vilob
25.02.20,08:48
Ďakujem! Ďakujem! Ďakujem!
vilob
25.02.20,08:55
Ak sa ešte môžem vrátiť k otázke c.2. Faktúru za nákup tohto auta nebudem uvádzať v žiadnom riadku v daňovom priznaní DPH?
vilob
21.03.20,12:57
Poprosím ešte raz o odpoveď . Ďakujem!
Žabinka
21.03.20,13:37
neuvádzaš ani v DP DPH ani KV.. nemáš na fa nikde DPH uvedené.
vilob
06.06.20,15:29
Môžem ešte poprosiť o radu k mojej otázke č. 3 v tejto diskusii? "Ako túto faktúru zaúčtovať v účtovníctve, aby auto uvedené vo faktúre nebolo v účtovníctve evidované ani ako HIM a ani ako tovar?" Faktúru za toto auto som totiž uviedla v daňovom priznaní k dph ako samozdanenie. Môžem úhradu tejto faktúry zaúčtovať ako výdavok neovplyvňujúci základ dane? Ďakujem krásne!
vilob
07.06.20,10:53
Skúšam ešte raz... Môžem ešte poprosiť o radu k mojej otázke č. 3 v tejto diskusii? "Ako túto faktúru zaúčtovať v účtovníctve, aby auto uvedené vo faktúre nebolo v účtovníctve evidované ani ako HIM a ani ako tovar?" Faktúru za toto auto som totiž uviedla v daňovom priznaní k dph ako samozdanenie. Môžem úhradu tejto faktúry zaúčtovať ako výdavok neovplyvňujúci základ dane? Ďakujem vám krásne!
vilob
15.06.20,14:27
Nechcem otvárať novú otázku a preto sa opätovne pokúšam pýtať v tejto diskusii: Môj manžel - SZČO, platca DPH na Slovensku, obchodník s ojazdenými automobilmi.. Kúpil ojazdené auto od predajcu áut - nemeckej firmy. Predávajúci, taktiež platca DPH registrovaný v Nemecku, nepredával auto v osobitnom režime, ale uviedol vo faktúre, že sa jedná o "dodávku vrámci EU bez dane". Podľa tohto som usúdila, že faktúru za nákup tohto auta si musí slovenská firma samozdaniť. Dúfam, že som to vyrozumela správne. Faktúru som teda zaúčtovala a samozdanila.
Otázka znie:
Manžel - slovenská SZČO sa po pár mesiacoch od kúpy tohto auta rozhodol, že ho nepredá, ale si ho ponechá na súkromné účely. A teraz neviem čo s tým? Ako mám záučtovať úhradu faktúry za nákup auta? Pôvodne som to zaúčtovala ako nákup tovaru. Keď to však chce používať ako súkromná osoba, nemôže to byť účtované ani ako tovar a ani ako HIM. môžem to zaúčtovať ako výdavok neovplyvňujúci základ dane? Nebude vadiť, že faktúra je zaevidovaná v dph-čku? Keďže som ju samozdanila... Jedná sa o jednoduché účtovníctvo. Faktúra bola uhrádzaná z bankového účtu. Ďakujem krásne za radu!!!
buchač
15.06.20,14:55
Všetkých podnikateľov, čo dovážajú šroty zo zahraničia by som zrušil jak triedneho nepriateľa.
vilob
15.06.20,14:56
Ďakujem za odpoveď :-)
bodliak
15.06.20,15:37
klepač, kto sa ťa pýtal na tvoj prihlúply názor ?
vilob
16.06.20,19:54
Neviete mi prosím poradiť?