vilob
28.10.19,09:45
Dobrý deň. Manžel si zakladá živnosť ako predajca ojazdených automobilov. Automobily bude vo väčšine dovážať z krajín EÚ. Je platca DPH. Má nejaké povinnosti voči úradom, ktoré sa týkajú vyslovene len predajcov automobilov?Mám na mysli zasielanie nejakých výkazov o dovezených a predaných vozidlách, prípade niečo iné.. Ďakujem vám za pomoc.
Žabinka
28.10.19,10:15
pre DÚ, pozri:
Zákon o DPH, §70 Vedenie záznamov
(6)Platiteľ, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) z iného členského štátu, ktoré je alebo bolo v evidencii vozidiel v inom členskom štáte, od osoby identifikovanej pre daň v inom členskom štáte na účely ďalšieho predaja a tento tovar je odoslaný alebo prepravený do tuzemska, je povinný viesť záznamy o tomto tovare. Záznamy o každom kúpenom pozemnom motorovom vozidle musia obsahovať
a)meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte,
b)hodnotu tovaru,
c)identifikačné číslo vozidla VIN,28e)
d)počet najazdených kilometrov,
e)dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,
f)dátum vyhotovenia faktúry,
g)dátum nadobudnutia tovaru,
h)údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala, či tovar bol dodaný s oslobodením od dane alebo predávajúci uplatnil osobitnú úpravu uplatňovania dane pri predaji použitého tovaru.
(7)Platiteľ je povinný za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom kúpi tovar podľa odseku 6, doručiť daňovému úradu v lehote na podanie daňového priznania záznamy podľa odseku 6. Záznamy sa podávajú na tlačive, ktorého vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.
(8)Ak platiteľ nedoručí záznamy podľa odseku 6 daňovému úradu, doručí záznamy oneskorene alebo uvedie v záznamoch nepravdivé údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť protiprávneho stavu.
(9)Záznamy podľa odsekov 1 až 6 sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

to znamená, že za každý mesiac, kedy nadobudne z IČŠ vozidlo, musí poslať - tak ako DP DPH a KV, aj Záznam o motorových vozidlách, tlačivo je tam, kde DP DPH a KV..
vilob
28.10.19,10:38
Ďakujem krásne! Je následne nejaká ďalšia oznamovacia povinnosť, keď bude dané vozidlo predávať?
Žabinka
28.10.19,10:44
nie, iba pri nákupe..
vilob
28.10.19,11:00
Ďakujem krásne!