zuska1
06.11.19,21:36
Dobrý večer, audítori nás ako rozpočtovú organizáciu zriaď.obcou vyzvali na založenie depozitného účtu kvôli výške Základného imania. Máme vysoké záväzky zo mzdy za mesiac december. Tvrdia, že je povinnosťou mať založený depozitný účet a platí to zhruba tri roky. Čítam články, ale nikde nepíšu že depozitný účet musí byť zriadený. Ako to vlastne je? Priznám sa nikdy sme nemali dostatok fin.protriedkov v rozpočte na vyplatenie 13.mzdy. Preto musíme požiadať o dofinancovanie zriaďovateľom mzdy za 122019 zriaďovateľom. Budeme Vám vďační za odpoveď.
Papierniková
08.11.19,11:52
§ 26 odsek (3) zákona 523/2004 Z.z.
Ak ide o úhrady výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov výdavky, a to na
a)
výplatu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd a cestovného vyplácaného súčasne s platom, so mzdou, výplatu odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a výplatu pracovných odmien odsúdených, ako aj ostatné peňažné nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov alebo z obdobných právnych vzťahov, ktoré sa vyplácajú spolu so mzdou,
b)
odvod poistného a príspevkov do poistných fondov z platov a miezd podľa písmena a),
c)
odvod poistného a príspevkov za osoby, za ktoré poistné a príspevok platí štát,
d)
úhrady dávok sociálnej pomoci, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a na úhrady dávok podľa osobitných predpisov.