marika110877
29.11.19,12:52
Chcem sa opýtať, či s.r.o. (platca DPH) má povinnosť vopred oznámiť nákup (pre vlastnú potrebu) nového vozidla (nákladné) z členských štátov EÚ finančnej správe?

Ďakujem za odpovede.
ivka70
29.11.19,12:53
aky by si mala mat na to dovod?
Žabinka
29.11.19,12:53
vopred nie, ale 7 dní od kúpy áno, pokiaľ nie je sro platiteľ DPH:
.....má povinnosť podať daňové priznanie v lehote do 7 dní od kúpy (nadobudnutia) nového dopravného prostriedku v zmysle § 78 ods. 4 zákona o DPH (bez povinnosti registrácie).
Na prvej strane tlačiva daňového priznania je potrebné vyznačiť – "Osoba povinná podať daňové priznanie podľa § 78 ods. 3, 4 a 9 zákona". Na druhej strane sa vypĺňajú riadky 07, 08 a súčtové riadky.
Vypočítaná daň sa zaplatí v lehote na podanie daňového priznania, t.j. do 7 dní od kúpy nového dopravného prostriedku.
Povinnou prílohou daňového priznania je úradne overená kópia dokladu o kúpe nového dopravného prostriedku.

ak je sro platiteľ DPH:
Platiteľ dane uvádza údaje o nadobudnutí nového dopravného prostriedku v riadku 07 a 08 daňového priznania, ktoré podáva do 25 dní po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia.

Získanie potvrdenia pre účely prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel

Dopravný inšpektorát Policajného zboru SR prihlási platiteľovi nový dopravný prostriedok do evidencie vozidiel len po predložení:
-osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a
-potvrdenia daňového úradu o tom, že ho platiteľ informoval o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ.
Z tohto dôvodu platiteľ musí ešte pred daným prihlásením elektronickou formou informovať príslušný daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku prostredníctvom „Všeobecného podania pre FS SR - Správa daní" vo svojej osobnej internetovej zóne a zároveň požiadať o vydanie potvrdenia o prijatí tohto oznámenia.
Daňový úrad o prijatí informácie vyhotoví potvrdenie a doručí ho platiteľovi, ktorý toto potvrdenie spolu s osvedčením o registrácii pre daň z pridanej hodnoty predloží Dopravnému inšpektorátu PZ SR.
Oznámenie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku môže byť platiteľom podané aj ústne do zápisnice u správcu dane.
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/specificke-oblasti-kupa-NDP#NadobudnutieDopravnyProstriedokPlatitelDane
marika110877
29.11.19,13:03
Na stránke finančnej správy sa nachádza - vzor písomného podania informácie o nadobudnutí nového dopravného prostriedku:

https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/specificke-oblasti-kupa-NDP
marika110877
29.11.19,13:17
Mám to preštudované, a kvôli tomu sa pýtam, lebo na polícii nám prihlásili bez uvedeného oznámenia.