jarino70
28.12.19,14:41
CHcem sa opytat ako postupovať pri darovaní časti parcely E,ak parcela E,ktora má list vlastníctva-sme tam viacerý-vlastním 1/2,je rozdelená na parcely C-5 rovnakých častí,rozmerovo to je v poriadku,len Parcely C nemaju založený LV a ja by som si chcel jednu časť -parcelu C nechať
Mária27
28.12.19,15:19
Parcelu E máte zrejme rozdelenú geometrickým plánom na C. V grafickej časti GP sú vyznačené tak parcely C ako aj E. Geometrický plán geodet autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní. Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností. To znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra.