Gabhus
08.03.20,06:55
Prosím bude to pripočítateľná položka k dani, ak bola oprava chyby z roku 2015 zaúčtovaná 042/429? Osobne som sa s tým ešte nestretla, tak nevie.... Vďaka
marissa8
11.03.20,13:15
Nepoznám podrobnosti, ale keďže účtujete na DAL 429, predpokladám, že v 2015 ste omylom dali buď do nákladov viac než ste mali dať alebo ste zabudli dať niečo do výnosov. Z toho vyplýva, že za 2015 ste vykázali nižší základ dane a odviedli nižšiu daň ako ste mali. To znamená, že by ste mali podať dodatočné DP za 2015 - v zmysle zákona o dani z príjmov - konkrétne § 17 ods. 15 druhá veta, ktorá hovorí:

Opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o náklady (výdavky) uznané za daňový výdavok alebo výnosy (príjmy) zahrnované do zdaniteľných príjmov, sa zahrnujú do základu dane toho zdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, bez ohľadu na to, či sa účtujú do nákladov, výnosov alebo na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Ak by bola situácia opačná tzn. že by ste dali v 2015 do nákladov menej alebo do výnosov viac a tým by ste vykázali vyšší ZD a odviedli vyššiu daň, mohli by ste využiť § 17 ods. 29 ZDP a teda zahrnúť opravu chyby do ZD v tom roku, v ktorom ste chybu zistil. Avšak z popisu účtovania predpokladám, že to nie je Váš prípad.

Prípadne skúste napísať konkrétnejšie, čo bolo účtované v 2015 a ako to malo byť, aby bolo jasnejšie, že čo konkrétne ste opravovali.