edit87
12.03.20,13:14
Dobrý deň, potrebujem NAOZAJ SÚRNE poradiť ohľadom zaúčtovania trojzápočtu. Celá situácia:
1. NAŠA FIRMA uzatvorila kúpnu zmluvu s GALIMEX, na motorové vozidlo.
Základ dane 23 150 €, DPH 4630 €, spolu 27780 €.
2. GALIMEX vystavil NAŠEJ FIRME 3 zálohové platby za motorové vozidlo s vyčíslením DPH, ktoré NAŠA FIRMA uhradila GALIMEXU.
Prvá faktúra: a) základ dane: 2500 €, DPH 20 %: 500 €, celkom: 3000 €.
Druhá faktúra: a) základ dane: 10 000 €, DPH 20 %: 2000 €, celkom: 12 000 €.
Tretia faktúra: a) základ dane: 323,52 €, DPH 20 %: 64,71 €, celkom: 388,23 €.
SPOLU 15388,23 €.

3. Dohoda o započítaní pohľadávok a záväzkov
1) Nájomca uhradil dodávateľovi sumu 15 388,23 € ako preddavok za auto
2) Prenajímateľ a nájomca uzavreli lízingovú zmluvu na auto od dodávateľa, nájomca sa v nej zaviazal splácať lízingovú cenu podľa Splátkového kalendára. V termíne uzavretia lízingovej zmluvy sú splatné tieto splátky: Zv. splátka základ
Zvýšená splátka 12500 €, DPH zvýšená splátka: 2500 €, Riadna splátka: 292,74 €, Poistné: 95,49 EUR, spolu 15 388,23 EUR
3) Prenajímateľ a dodávateľ’ uzavreli kúpnu zmluvu, na základe ktorej prenajímate’ kupuje od dodávateľa predmet lízingu a zaplatí mu kúpnu cenu vo výške 27 780 € s DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, že sumu zloženú nájomcom dodávateľovi - preddavok
1) dodávateľ’ započíta na pohľadávku zaplatenie kúpnej ceny za predmet lízingu voči prenajímateľovi, čím sa o sumu preddavku zníži záväzok prenajímateľa voči dodávateľovi zo zaplatenia kúpnej ceny,
2) prenajímateľ’ započíta na pohľadávku zaplatenie vstupnej splátky, prvej splátky a poistného voči nájomcovi, čím sa o sumu preddavku zníži úhrada týchto faktúr nájomcom v prospech prenajímateľa,
3) nájomca započíta na svoj záväzok zaplatenia vstupnej splátky, prvej splátky a poistného.
Záväzky prenajímateľa voči dodávateľovi vzťahujúce sa k tejto dohode:
-vystavená a neuhradená v sume: 27780 €, zápočet vo výške: 15388,23 € zostáva uhradiť’: 12391,77 €
Záväzky nájomcu voči prenajímateľovi vzťahujúce sa k tejto dohode:
-vystavená a neuhradená v sume: 15388,23 €, zápočet vo výške: 15388,23 €, zostáva uhradiť’: 0 €.
Po vykonaní započítania podľa čl. II tejto dohody
1) prenajímateľ uhradí dodávateľovi sumu kúpnej ceny zníženú o uhradený preddavok vyplatený nájomcom dodávateľovi, teda len 12 391,77 € s DPH,
2) nájomca uhradí prenajímateľovi podľa lízingovej platbu pozostávajúcu z vstupnej splátky a prvej splátky, zníženú o započítanú sumu preddavku vyplateného nájomcom dodávateľovi, teda len 0 € s DPH.
*) Započítania definované v čl. II. tejto dohody sú vzájomne neoddeliteľné, ak sa z akéhokoľvek dôvodu jedno z nich neuskutoční, strácajú všetky započítania vykonané podla tejto dohody účinnosť’.
2) Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ' bol medzi nájomcom a dodávateľom uzatvorený samostatný zmluvný vzťah tykajúci sa predmetu Lízingu uvedeného vyššie ešte pred uzatvorením zmluvného vzťahu medzi prenajímateľom a dodávateľom týkajúceho sa toho istého predmetu Lízingu, zaväzuje sa dodávateľ a nájomca:
a) ukončiť' takýto zmluvný vzťah; a
b) v prípade ak boli na základe takého zmluvného vzťahu vydané daňové doklady, týkajúce sa predmetu lízingu a znejúce na nájomcu, tieto príslušne dobropisovat'; a
c) zabezpečiť', aby zo strany nájomcu nebol uplatňovaný odpočet DPH na predmet lízingu, nakoľko tento si bude vo vzťahu k predmetu lízingu uplatňovať prenajímateľ (zamedzenie dvojitého odpočtu DPH).
Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že platba uvedená v čl. I ods. 1 tejto dohody, uskutočnená nájomcom dodávateľovi v súvislosti s predmetom Lízingu, bola pre účely tejto dohody zálohovou platbou, ktorú nájomcu uhrádzal dodávateľovi v mene prenajímateľa, čim nájomcovi, za podmienky splnenia príslušných podmienok lízingovej zmluvy vznikol nárok na vrátenie zo strany prenajímateľa. Táto platba je započítaná, tak ako je uvedené v čl. II.

4. Splátkový kalendár.
1. zvýšená splátka istiny: základ dane: 12 500, DPH 20%: 2500, Spolu 15000.
1. riadna splátka:
- istina: základ dane: 201,15 €, DPH 20 %: 40,23 €, Celkom: 241,38 €
- finančná činnosť: 42,80 EUR, DPH 20%: 8,56 EUR, Celkom: 51,36 EUR.
- havarijné: základ dane: 58,03 EUR, DPH 0%: 0 EUR, Celkom: 58,03 EUR
- PZP: základ dane: 15,00 EUR, DPH 0%: 0 EUR, Celkom: 15,00 EUR
- GAP: základ dane: 22,46 EUR, DPH 0%: 0 EUR, Celkom: 22,46 EUR.
1 riadna splátka teda: základ dane: 243,95 EUR, DPH 20 %: 48,79 EUR, Poistné DPH 0%: 95,49 EUR, Celkom: 388,23 EUR.
Dátum dodania 26.6. základ dane: 12839,44 €, DPH: 2548,79 €, Spolu 15388,23 €.
PRVÚ RIADNU SPLÁTKU SOM NEPLATILA PODĽA SPL. KALENDÁRA, vraj to VÚB LEASING berie, že to bola tá tretia zálohová faktúra od GALIMEXU. VÚB Leasingu som začala platiť až 26.7. tj. 2. splátku v splátkovom kalendári.

Keď zrátam všetky sumy v splátkovom kalendári vrátane 1. riadnej splátky: istina 10 650, Úrok 1059,60, DPH: 2341,92, Poistné 4583,52, Splátky 1863,5,04.

GALIMEX vystavil faktúru pre VÚB Leasing.
Základ dane: 23 150 €, DPH 20%: 4630 €, Spolu 27 780 €, s odpočtom mojich zaplatených záloh GALIMEXU:
Prvá faktúra: a) základ dane: -2500 EUR, DPH 20 %: -500 EUR, celkom: -3000 EUR.
Druhá faktúra: a) základ dane: -10 000 EUR, DPH 20 %: -2000 EUR, celkom: -12 000 EUR.
Tretia faktúra: a) základ dane: -323,52 EUR, DPH 20 %: -64,71 EUR, celkom: -388,23 EUR.
Ostáva k úhrade: a) základ dane: 10 326,48 EUR, DPH 20 %: 2065,30 EUR, celkom: 12391,77 EUR.
Vyjadrenie VÚB Leasingu: Nam nedobropisovali, nam len odratali uhradenu zalohu. Dobropis na prijatu platbu mali zaslat vam. Je to aj v zapocte. Narok na celu dph ma VUB Leasing. Vy ste mali *DPH vratit statu na zaklade dobropisu.

Ďakujem za každú radu.

E.