mišič
23.03.20,12:41
Dobrý deň,
prosím Vás ako je to s odpismi v JU, zahrňuje sa to do výdavkov v daňovom priznaní ? Ovplyvňuje to základ dane aj keď je to nepeňažný výdavok ?
Ďakujem za odpovede, prajem pekný deň.
veronikasad
23.03.20,12:44
ano, daňový odpis je VOZD v JU
marjankaj
23.03.20,13:20
Nemusíš uplatňovať výdavky v daňovom priznaní. Môžeš uplatniť výdavky % z príjmov ak nie si platiteľom DPH.
mišič
23.03.20,13:30
som platiteľ DPH
mišič
23.03.20,13:44
ďakujem veľmi pekne, ešte sa chcem spýtať ak mám prerušenú živnosť na 6 mesiacov od októbra do apríla, tým pádom je prerušené aj odpisovanie majetku na toto obdobie, správne ?
Tweety
23.03.20,14:20
áno
marjankaj
23.03.20,14:38
§22 (11)
Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 a 7, § 27 alebo § 28 účtovaného1) alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

(9)
Daňovník môže uplatňovanie odpisov hmotného majetku prerušiť, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období; v ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania.
(14)
U daňovníka, u ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako kalendárny rok z dôvodu úmrtia, sa uplatní z vypočítaného ročného odpisu alikvotná časť pripadajúca na celé mesiace, počas ktorých daňovník majetok účtoval ako obchodný majetok.1) Zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na kalendárne mesiace uplatní daňovník pokračujúci v činnosti po zomretom daňovníkovi, pričom zvyšná časť odpisu sa uplatní už v mesiaci, v ktorom bol majetok zaevidovaný v majetku daňovníka pokračujúceho v činnosti po zomretom daňovníkovi.

§2 l)
zdaňovacím obdobím kalendárny rok, ak tento zákon neustanovuje inak,
mišič
24.03.20,14:25
ak tomu teda dobre rozumiem, prerušiť odpisovanie sa dá len na celé zdaňovacie obdobie, tým pádom od januára do decembra....čiže sa nedá na toho pol roka na, kedy mám pozastavenú živnosť, čiže do výdavkov dám celú sumu odpisu pripadajúcu k poslednému decembru?