tina.mm
15.04.20,08:29
SZČO dostal faktúru, na ktorej je síce uvedené jeho meno a aj správne IČ DPH, len tam nie je uvedená správna adresa podnikania. Je tam uvedená adresa jeho bytu, na ktorej nemá sídlo podnikania ani prevádzku.
Môže si uplatniť DPH z tejto faktúry?
marjankaj
15.04.20,09:50
§74 Obsah faktúry
(1)
Faktúra vyhotovená osobou podľa § 72 musí obsahovať
a)
meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala,

No zrejme adresa krčmy, kde sa najviac zdržiava by asi neobstála.
Ale bydlisko tam je.
tina.mm
15.04.20,10:38
OK, ďakujem pekne.
Mila123
15.04.20,11:16
dajte fa opraviť
tina.mm
15.04.20,11:23
To bude asi najlepšie riešenie.
tina.mm
15.04.20,11:26
Z finančnej správy mi napísali toto:

Dobrý deň,

možnosť uplatnenia si (odpočítania) DPH nezávisí od uvedenia správnej adresy príjemcu na faktúre, ale od skutočnosti, či príjemca spĺňa podmienky na odpočítanie dane v zmysle § 49 až 51 zákona o DPH.

Jednou z podmienok práva na odpočítanie dane je, že platiteľ použije prijaté tovary a služby na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. To znamená, že platiteľ dane si môže odpočítať daň z nakúpených tovarov alebo prijatých služieb v takom rozsahu, v akom použije prijaté tovary alebo služby na účely svojho podnikania ako platiteľ.

Z judikatúry Súdneho dvora ES C-98/98 Midland Bank vyplýva, že nárok na odpočítanie dane sa môže v princípe uplatniť iba v prípade, že nakúpené tovary a služby majú bezprostrednú a priamu súvislosť so zdaniteľným plnením na výstupe, t. j. že náklady na nakúpené tovary a služby tvoria súčasť nákladov zdaniteľných plnení na výstupe. Priama a bezprostredná väzba medzi plnením na vstupe a plnením na výstupe znamená, že vstupné náklady tvoria súčasť nákladových prvkov plnenia na výstupe, ktoré musia vzniknúť pred tým, ako je plnenie uskutočnené.

Odpočet dane je založený na vecnom priraďovaní dane na vstupe k výstupom podľa toho, na aký účel je tovar alebo služba prijatá.
Aby mohol byť uplatnený nárok na odpočítanie dane, nadobudnuté tovary a služby musia mať priame a bezprostredné spojenie s výstupnými plneniami, pričom existencia tohto spojenia je nevyhnutná ešte pred tým, ako je zdaniteľná osoba oprávnená na odpočítanie dane, a to z dôvodu stanovenia rozsahu tohto oprávnenia. To znamená, že v čase vzniku práva na odpočítanie dane musí byť zrejmý účel, na ktorý sa prijaté tovary a služby použijú.

Faktúra vyhotovená osobou podľa § 72 zákona o DPH musí v zmysle § 74 ods. 1 písm. b) zákona o DPH obsahovať meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba.