Kvietocek
12.05.20,15:58
Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Firma sro podala DPPO v riadnej lehote do 31.03.2020 za rok 2019. Základ dane (r.510) je 2000 Eur. Preddavky, ktoré boli platené v roku 2019 boli vo výške 1000 eur štvrťročne t.j. 4 000 eur za rok. Daň vyšla 420 Eur.
4000 - 420 = 3580 eur mal DÚ vrátiť späť.
DÚ však vrátil len 2580 Eur s tým, že 1000 Eur je preddavok za 1.Q. 2020.
Je to v poriadku?
V DPPO boli všetky preddavky za rok 2019 zahrnuté a vysporiadané. Podľa DPPO ďalšie preddavky sa už platiť nemajú. Tak prečo DÚ stiahol za 1.Q. preddavok?
zlatka.b
13.05.20,07:25
Myslím si, že ak bola daňová povinnosť za rok 2018 do 5000 eur, tak v roku 2020 nebola povinnosť uhradiť preddavok na 1q2020. Kontaktujte správcu dane, preddavok by sa nemal platiť.
rdvs
13.05.20,08:29
§ 42, ods. 2) zákona o dani z príjmov
"Daňovník, ktorého daň v predchádzajúcom zdaňovacom období vypočítaná podľa odseku 6 presiahla 2 500 eur a nepresiahla 16 600 eur, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka a ak ide o daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, do konca príslušného štvrťroka hospodárskeho roka. Daňovník vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania."
Účinnosť do 31.12.2019
Až od 1.1.2020 sa zvýšila suma z 2500 eur na 5000 eur
Zaplatený preddavok za I Q 2020 bude zohľadnený v daňovom priznaní za rok 2020
janka67
13.05.20,08:30
Zo stránky finančnej správy:
Otázka:
Nemáme predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, daňové priznanie za rok 2019 sme podali a daň zaplatili do 31. marca 2020. V roku 2019 sme na základe podaného daňového priznania za rok 2018 platili
štvrťročné preddavky, z podaného daňového priznania za rok 2019 nám povinnosť platiť preddavky nevzniká, ako postupovať pri platení preddavkov?
Odpoveď
Od 1. januára 2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020
Z. z. – t. j. do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie právnická osoba pri platení preddavkov vychádza z daňového priznania za rok 2018. Za predpokladu, že daň na účely určenia výšky
preddavkov (r. 500 daňového priznania za rok 2018 * 21%, zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta,
mínus absolútna hodnota na r. 610) presiahne 5000 eur, daňovník je povinný v období od 1. januára 2020 až do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie platiť štvrťročné preddavky na daň (zaokrúhlené matematicky na dve desatinné miesta).