Žabinka
14.05.20,08:55
Žabinka
14.05.20,08:56
Otázka
Daňovník má zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019, akým spôsobom si môže uplatniť odpočet daňových strát v zmysle mimoriadnych opatrení?
Odpoveď
Daňovník si môže pri podaní daňového priznania odpočítať len tie časti neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, na ktorých odpočítanie mu vzniká nárok podľa zákona o dani z príjmov, t.j. nie tie časti daňových strát, na ktorých odpočítanie daňovníkovi zanikol nárok z dôvodu vykázania nedostatočnej výšky základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.
Daňovník si môže pri podaní daňového priznania za rok 2019 uplatniť zostávajúcu časť vo výške
- ¼ vykázanej daňovej straty za rok 2015
- ½ vykázanej daňovej straty za rok 2016
- ¾ vykázanej daňovej straty za rok 2017
- celú vykázanú daňovú stratu za rok 2018.
Daňovník má možnosť uplatniť si tieto daňové straty najviac v úhrnnej výške 1 mil. eur a to len do výšky vykázaného základu dane.
Upozornenie
Daňovník najskôr odpočíta zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2015, potom zostávajúcu časť daňovej straty z roku 2016, potom zostávajúcu časť daňovej straty 2017 a nakoniec daňovú stratu za rok 2018 do výšky vyčísleného základu dane.

Otázka
Ako budem postupovať pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2019 ak uplatňujem odpočet daňovej straty podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.
Odpoveď
Uvedená problematika je v štádiu riešenia. Momentálne čakáme na usmernenia z Ministerstva financií SR.

Otázka
Môže si daňovník uplatniť odpočet daňovej straty štandardným postupom podľa § 30 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Pri uplatňovaní odpočtu daňovej straty môže daňovník využiť ten postup, ktorý je pre neho výhodnejší. To znamená, že môže uplatniť postup podľa § 30 zákona o dani z príjmov alebo podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z..
Uvedené postupy uplatňovania odpočtu daňových strát v zdaňovacom období nie je možné kombinovať.

Otázka
Daňovník ma zdaňovacie obdobie kalendárny rok a v daňovom priznaní za rok 2019 dosiahol základ dane vo výške 2 mil. eur. Za zdaňovacie obdobie 2018 vykázal daňovú stratu vo výške 1,4 mil. eur. Akú časť daňovej straty si môže daňovník odpočítať od základu dane vyčísleného v daňovom priznaní?
Odpoveď
Ak sa daňovník rozhodne pri odpočte daňovej straty postupovať podľa § 30 zákona o dani z príjmov, od základu dane vyčísleného za zdaňovacieho obdobie 2019 odpočíta jednu štvrtinu vykázanej daňovej straty vo výške 350 000 eur.
Ak sa daňovník rozhodne pri odpočte daňovej straty postupovať podľa § 24b zákona č. 67/2020 Z. z., od základu dane vyčísleného za zdaňovacie obdobie 2019 odpočíta daňovú stratu najviac vo výške 1 mil. eur.

Otázka
Daňovník má hospodársky rok od 01.10.2018 do 30.09.2019 a posledný deň základnej zákonnej lehoty na podanie daňového priznania uplynie 31. decembra 2019. Na základe oznámenia podaného správcovi dane si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o 3 kalendárne mesiace do 31. marca 2020. Môže si aj takýto daňovník pri podaní daňového priznania za uvedený hospodársky rok uplatniť odpočet úhrnu daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 v zmysle mimoriadnych opatrení?
Odpoveď
Takýto daňovník si nemôže uplatniť odpočet úhrnu daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka 2018/2019. Tento odpočet si môže daňovník uplatniť v daňovom priznaní až za zdaňovacie obdobie hospodárskeho roka 2019/2020.

Otázka
Daňovník má hospodársky rok od 01.11.2018 do 31.10.2019 a posledný deň základnej zákonnej lehoty na podanie daňového priznania uplynie 31. januára 2020. Môže si aj takýto daňovník pri podaní daňového priznania za uvedený hospodársky rok uplatniť odpočet úhrnu daňových strát za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 v zmysle mimoriadnych opatrení?
Odpoveď
Áno, takýto daňovník si môže podaním dodatočného daňového priznania uplatniť odpočet daňových strát v zmysle
mimoriadnych opatrení.

Otázka
Daňovník podal daňové priznanie za rok 2019 vo februári 2020, v ktorom si umoril daňovú stratu podľa § 30 zákona o dani z príjmov. Môže daňovník podať opravné, resp. dodatočné daňové priznanie a uplatniť si odpočet daňovej straty v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z.?
Odpoveď
Daňovník má možnosť uplatniť odpočet daňovej straty v súlade s § 24b ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z., a to aj vtedy, ak pred účinnosťou zákona č. 96/2020 Z. z. podal daňové priznanie za rok 2019. Ak obdobie pandémie skončí napr. v júli 2020, potom do 31. augusta 2020 vrátane môže daňovník podať opravné daňové priznanie. Po uvedenej lehote môže daňovník uplatniť odpočet daňovej straty v súlade s § 24b zákona č. 67/2020 Z. z. podaním
dodatočného daňového priznania.