ljuhasz
31.05.20,14:14
Moje doplnenie k otázke. Daňový úrad mi poslal "Upovedomenie" na moje odvolanie proti rozhodnutiu DÚ v znení, že toto bolo postúpené na rozhodnutie odvolávaciemu orgánu, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR. Toto upovedomenie mi bolo zaslané 31.03.2020. Ja som ho podal 24.02.2020. Rozhodnutie odvolávacieho orgánu bolo vydané 25.05.2020 a prevzaté 28.05.2020.
V tejto súvislosti sa chcem spýtať, že aká je zákonom stanovená lehota na vydanie rozhodnutia odvolacieho orgánu Finančného riaditeľstva SR?
Od môjho podania odvolania po vydanie rozhodnutia ubehlo 55 dní. Ak je táto odpoveď vydaná mimo zákonom stanovenej lehoty, ako môžem postupovať, keď v Poučení rozhodnutia je napísané, že proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.
Poprosím o odpoveď len v zmysle platných zákonov.
misoft
31.05.20,15:11
Neviem, či ti to pomôže.
https://www.epi.sk/beck-komentar/komentar-136-2001-p-11-lehoty-na-vydanie-rozhodnutia-s-ucinnostou-od-1-januara-2012.htm
Rozpätie doby 25-90 dní.
V podstate - 15 dní na podanie odvolania; + doba na rozhodnutie o odvolaní - do 30 dní; + vydanie rozhodnutia o odvolaní 25-90 dní.

Zdá sa mi, že si ešte v "norme". :D (resp. oni sú v norme).
Mária27
31.05.20,20:53
Ak nesúhlasíš s rozhodnutím finančného riaditeľstva, môžeš podať na krajský súd správnu žalobu a súd v správnom súdnictve preskúma zákonnosť rozhodnutia v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/162/20200501