Majkah30
17.06.20,08:11
Zamestnankyňa má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2 . stupňa v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Je to kvalifikácia, ktorá postačuje pre prácu učiteľky v špeciálnej MŠ?
avalik
17.06.20,07:50
príloha 1 k vyhláške č. 1/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2020-1
avalik
17.06.20,07:51
toto je zrušené