karakul
12.08.20,17:04
Vo firme vyrábajúcej plnené bagety zistili vyše 20 pozitívnych... Na TB sa novinári dookola kladú otázky ohľadne cestovania, ale nepostrehol som, že by niekto položil hlavnému hygienikovy otázku, či je bezpečné konzumovať potraviny vyrábané infikovanými osobami nepodliehajúce tepelnej úprave... Má niekto bližšie informácie?
buchač
12.08.20,15:36
Hlavný hygienik by povedal len to, čo by sa dozvedel z iných zdrojov...;)
...a novinári ? Tí sa pýtajú tak, aby odpoveď predávala ich " investigatívne " otázky a články/šoty. Odbornú tématiku na tlačovkách veru nehľadaj.......
----------------------------------
Predchádzajúce skúsenosti s ohniskami chorôb spôsobených MERS-CoV, SARS-CoV a inými respiračnými vírusmi (napr. aviárna influenza) naznačujú, že nový koronavírus sa mohol preniesť zo zvierat na ľudí.

Prenos potravinami je nepravdepodobný a neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by k tomuto došlo u nového koronavírusu, doteraz však pokračuje výskum zameraný na identifikáciu zdroja ohniska, rozsahu šírenia infekcie a spôsobu (-ov) prenosu.

Koronavírusy potrebujú pre svoj rast hostiteľa (zviera alebo človeka) a nemôžu sa množiť v potravinách. Očakáva sa, že dôkladné varenie vírus zabije, pretože vieme, že je účinné tepelné ošetrenie minimálne 30 minút pri 60 ° C.

RIZIKO INFEKCIE Z POTRAVÍN
1.1.Aké je riziko infekcie COVID-19 potravín ? Napriek veľkému rozsahu epidémie, doteraz nebol zaznamenaný nijaký prenos COVID-19 prostredníctvom potravín.Preto, podľa vyhlásenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín1,neexistuje dôkaz, že by potraviny vsúvislosti s COVID-19 predstavovali pre verejnosť nejaké riziko. Za hlavný spôsob prenosu sa pova-žuje prenos z človeka na človeka, najmä prostredníctvom respiračných kvapôčok, ktoré infikované osoby vypúšťajú kýchaním, kašlaním alebo vydychovaním.
1.2.Ako prevádzkovateľ voblasti obchodovania spotravinami môžem žiadať od do-dávateľov nejaké záruky v súvislosti s COVID-19?Nie. Certifikácia „bez výskytu vírusu“ nie je opodstatniteľná, keďže neexistuje dô-kaz, že by potraviny predstavovali riziko pre verejné zdravie vsúvislosti s COVID-19. Preto akákoľvek požiadavka takýchto záruk je neprimeraná avdôsledku toho neprijateľná.
1.3.Aké je riziko nakazenia vírusom COVID-19 z potravinových obalov?Napriek tomu, že nedávna štúdia2ukázala, že pôvodca nákazy COVID-19 (SARS-CoV-2) zostáva na kartóne až 24 hodín aniekoľko dní na pevných povrchoch ako oceľ aplast,v experimentálnych podmienkach (napr. pri kontrolovanej relatívnej vlhkosti ateplote), neexistuje dôkaz otom, že by sa kontaminovanými obalmi, ktoré boli vystavené rôznym podmienkam prostredia a teplotám, infekcia prená-šala. Napriek tomu treba brať doúvahy obavy, že vírus prítomný na pokožke sa môže prenášať do respiračného systému (napr. dotykom tváre), a preto ľudia, ktorí zabezpečujú balenie a manipulujú sním, vrátane spotrebiteľov, by mali do-držiavať pokyny verejných hygienických orgánov z oblasti správnych hygienických postupov, vrátane pravidelného a účinného umývania rúk.

2.VÝROBA POTRAVÍN 2.1.Robí agro-potravinársky priemysel nejaké opatrenia proti kontaminácii potra-vín, ktoré vyrába resp. distribuuje?
V EÚ sa už výroba potravín riadi prísnymi hygienickými pravidlami a ich uplatňo-vanie podlieha úradným kontrolám. Všetky potravinárske podniky ich musia rea-lizovať. Účelom hygienických kontrol, ktoré musia potravinárske podniky robiť,je prevencia kontaminácie potravín všetkými možnými patogénmi, preto je ich cie-ľom aj prevencia kontaminácie potravín vírusom zodpovedným za COVID-19.Všetky tieto požiadavky sú v potravinárskom sektore predmetom pravidelných vzdelávacích opatrení, aby ľudia, ktorí v potravinárstve pracujú vedeli, ako praco-vať hygienicky. Medzi dobré hygienické postupy požadované na všetkých úrovniach výroby pot-ravín patrí najmä čistenie, a tam, kde je to potrebné, dezinfekcia potravinárskych zariadení a vybavenia medzi výrobnými dávkami, vyhýbanie sa krížovej kontami-nácii medzi kategóriami potravín a potravín v rôznych štádiách výrobného pro-cesu (napr. surové versus varené potraviny),osobná hygiena zahŕňajúca umýva-nie a dezinfekciu rúk, nosenie rukavíc a masiek tam, kde je to potrebné, používa-nie špeciálnych hygienických odevov a topánok, alebo pobyt doma, mimo praco-viska,v prípade, že sa človek cíti chorý. Okrem toho, za súčasnej situácie by potravinársky priemysel mal obmedziť svoje externé kontakty na absolútne nevyhnutnú úroveň, napr. s dodávateľmi alebo nákladnými vozidlami, pričom by sa mal dodržiavať odstup od vodičov.

4.1.Môžem sa nakaziť konzumáciou nejakých potravín?
Podľa agentúr pre bezpečnosť potravín členských krajín EÚ je veľmi nepravdepo-dobné, že by ste COVID-19 mohli dostať pri manipulácii s potravinami. Okrem toho Európsky úrad pre bezpečnosť potravín uviedol, že v súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že by potraviny mohli byť zdrojom alebo cestou prenosu vírusuCOVID-197.V súčasnosti neexistujú nijaké informácie o tom, či vírus zodpovedný za COVID-19 môže byť na potravinách, prežívať tam a infikovať ľudí. Avšak napriek veľkému rozsahu pandémie COVID-19 doteraz nebol zaznamenaný žiadny prípad prenosu COVID-19cez konzumáciu potravín. Preto neexistuje nijaký dôkaz o tom, že by potraviny v súvislosti s COVID-19 predstavovali riziko pre verejné zdravie. Za hlavný spôsob prenosu v súvislosti sCOVID-19 sa považuje prenos z človeka na človeka, hlavne prostredníctvom respiračných kvapôčok, ktoré infikovaní ľudia vypúšťajú kýchaním, kašlaním a vydychovaním.
lujza.j
12.08.20,15:41
Ako mi je dobre,ze nepozeram TB od polky aprila....:)
buchač
12.08.20,15:47
Hm...
1. Nie si sama
2. Tlačovka = drístovka
3. Investigavcov plná prdel
4. Vedie to jeden blázon
5. Sú oveľa lepšie zdroje, ako nejaká sračovka.