dandula1
09.07.21,08:46
Vie mi prosím niekto poradiť ako mam postupovať v prípade, keď rodičia podali žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ (jednalo sa o prestup), ja som vydala rozhodnutie, ale rodičia si ho neprevzali, lebo si to nakoniec rozmysleli. Zvažovala som postupovať tak, že musia napísať oficiálnu žiadosť o zrušenie pôvodnej žiadosť a ja vydám rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia. Nikde sa neviem dopátrať, ako by som mala správne postupovať. Ďakujem vopred za akúkoľvek pomoc.
faro1
09.07.21,19:07
Zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon
§ 31


(1) V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje v rámci rozhodovania o prijatí34) riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási.


(2) Ak riaditeľ základnej školy prijme žiaka podľa odseku 1, je povinný bez zbytočného odkladu zaslať kópiu rozhodnutia o jeho prijatí riaditeľovi základnej školy, z ktorej žiak prestupuje.

Riaditeľ základnej školy, z ktorej žiak prestupuje, je povinný do piatich pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia, zaslať riaditeľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, fotokópiu dokumentácie žiaka a túto zmenu nahlási do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov.
Ak v tomto prípade obaja riaditelia škôl postupovali v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami a došlo k výkonu predmetného rozhodnutia (žiak plní školskú dochádzku v novej škole), nie je možné dané rozhodnutie jednoducho zrušiť.

https://www.vsonline.sk/33/moze-riaditel-skoly-zrusit-vydane-rozhodnutie-o-prijati-ziaka-uniqueiduchxzASYZNYnP0jC11UyHPL78avQxJS3/