slvk
14.02.22,16:23
Prenajimam svoju nehnutelnost/som FO-mam pridelene DIC/
Na zmluve o najme mam uvedene:
Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú, s vypovednou lehotou 2 mesiace, nemam tam uvedene, ze vypoved zacina plynut prvym dnom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Najomca dal vypoved z najomnej zmluvy dna 5.2.2022.
Kedy mu začina plynut vypovedna lehota?
Chobot
14.02.22,15:38
Nemáš uvedené podľa akého zákona sa riadi táto nájomná zmluva?

Podľa zákona č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov § 12 sa výpovedná lehota začína počítať nasledovne:

§ 12
Výpovedná lehota je tri mesiace, ak nebolo dohodnuté inak; počíta sa od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.