Andreanaj
26.02.22,21:06
Som vdova s dvomi maloletými deťmi a bývam v prístavbe rodinného domu, ktorú sme postavili ešte s manželom pred jeho smrťou. Prístavbu RD sme postavili k pôvodnému staršiemu domu, avšak bez stavebného povolenia len oznámením obci. Prístavba ide sčasti v línii pôvodnej stavby, ale sčasti je na hranici so susedovým pozemkom, dokonca odkvapový systém asi od polovice dĺžky presahuje na jeho pozemok. Tomuto stavu predchádzala ústna dohoda (dvaja svedkovia ja a svokra, ktorá je ochotná toto tvrdenie dosvedčiť) so susedom, ktorý medzitým zomrel a jeho majetok zdedili dvaja synovia. Takýto stav som zdedila, keďže po manželovi ostala ⅙ a následne som chcela stavbu zlegalizovať, čomu podliehalo aj začatie stavebného konania. Chcela som sa so susedovými synmi dohodnúť, aby som mohla stavbu zlegalizovať, ale oni odo mňa požadujú finančné odškodnenie vo výške 35 000 eur (ktoré nie je ničím podložené, skôr ide o formu vydierania) a vyhrážajú sa mi súdom, ktorý mi môže dať stavbu (čiernu) zbúrať, ak nesplním ich požiadavky, do ktorých okrem nejakých úprav, ktoré dokážem napraviť spadá aj vyplatenie spomínanej sumy.
Moja otázka znie: Môže mi stavebný úrad alebo súd nariadiť odstránenie už postavenej ( pred kolaudáciou) stavby, aj keď nie je v súlade so stavebným zákonom?
Akým spôsobom sa môžem brániť, aby som s maloletými dcérami “neprišla o strechu nad hlavou”.
buchač
26.02.22,20:19
Prístavbu RD sme postavili k pôvodnému staršiemu domu, avšak bez stavebného povolenia len oznámením obci.
======================
Stavebný zákon vraví :

§ 88
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

Mám za to, že k odstráneniu nedôjde..
Ak sa nedohodnete, rozhodne o kompenzácii súd.